Activiteiten van burgers in een gemeente om wensen vervuld te zien

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Collecte
  • Wilt u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen houden? U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente.

 • Demonstratie of protestactie houden
  • Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Wilt u zo’n bijeenkomst organiseren? Dan meldt u dit vooraf bij de gemeente.

 • Idee voor wijk of buurt
  • Als u bepaalde ideeën heeft over de inrichting van uw woonomgeving kunt u, eventueel samen met andere bewoners, contact opnemen met de gemeente. Ook kunt u via de wijk en buurt tafels uw wensen hierover kenbaar maken.

    Klachten of opmerkingen over de openbare ruimte, kunt u bij de gemeente melden door onderstaand telefoonnummer te bellen of door dit formulier in te vullen, ook kunt u hier eventuele wensen kenbaar maken.
    

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen
  • Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Denk aan aanvragen om een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een voorziening op grond van de Wmo of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren.

   De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag. Beslist de gemeente niet op tijd, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een vergoeding (dwangsom) of kunt u direct beroep instellen bij de rechter. Dit geldt ook als de gemeente niet op tijd heeft beslist op een bezwaarschrift.

    

 • Informatie opvragen (Wob-verzoek)
  • De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via folders, persberichten, informatie op de gemeentepagina in Weekblad Waalwijk of op de gemeentelijke website (www.waalwijk.nl). Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de door u gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. U kunt een Wob-verzoek indienen om aan de gemeente te vragen de door u gevraagde informatie openbaar te maken.
    

   WOB-verzoek online indienen

 • Kleding inzamelen
  • Wilt u textiel inzamelen voor een goed doel? De gemeente wijst personen of instanties aan die huishoudelijke afvalstoffen als oud papier, textiel en metalen afzonderlijk mogen inzamelen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een vergunning aan te vragen.

   Voor de komende jaren is de inzameling van textiel echter exclusief gegund aan de WML. Er worden geen vergunningen verleend aan verenigingen e.d.

 • NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker
  • Het meeste reclamedrukwerk dat u in de bus ontvangt, is ongeadresseerd. Ontvangt u dit liever niet, dan is er sprake van ongewenst reclamedrukwerk. Ook geadresseerd reclamedrukwerk kan ongewenst zijn. Om te voorkomen dat u (on)geadresseerd reclamedrukwerk ontvangt, kunt u gratis stickers ophalen bij de gemeente.

 • Nieuwe straatnaam voorstellen
  • De namen van straten worden in de gemeente Waalwijk vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op voorstel van de commissie Straatnaamgeving. De commissie Straatnaamgeving moet coördinatie in de naamgeving van openbare gebieden bevorderen. Heeft u een suggestie voor een nieuwe straatnaam, dan kunt u een voorstel indienen bij de commissie.