Aanleg en onderhoud van groen en speelplekken

Alle producten en diensten op alfabet gesorteerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Adoptiegroen
  • Hoe vindt u dat uw straat eruitziet? Bent u daar tevreden mee? Of vindt u dat uw straat er fleuriger uit kan zien? En bent u bereid daar iets voor te doen? En tegelijkertijd meer gezelligheid in de buurt? Daarmee kan de gemeente u op weg helpen. Bewoners wordt de mogelijkheid geboden om gemeentelijk groen te onderhouden, waarbij zij zelf de plantenkeuze bepalen. Onderhoud betekent omvorming van het bestaande groen tot het door u gewenste resultaat en vervolgens het verwijderen van onkruid en afval, schoffelen/harken, water geven en zomer-/ wintergoed vervangen.

 • Baatbelasting
  • Bent u eigenaar van een woning of een bedrijf en hebt u voordeel van het realiseren van een nieuwe of betere, gemeentelijke voorziening, dan kan de gemeente u baatbelasting opleggen. De gemeente Waalwijk kent momenteel geen baatbelasting.

 • Bestemmingsplan aanpassen
  • Wilt u gaan (ver)bouwen binnen de gemeentegrenzen, dan kunt u het beste vooraf het geldende bestemmingsplan inzien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan iedereen zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen als u (bepaalde) bebouwing wenst te realiseren of juist wenst tegen te gaan.

 • Bestemmingsplan bekijken
  • De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

   Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Kijk dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze website zijn al onze bestemmingsplannen in te zien. Komt u er niet uit of heeft u hier nog vragen over, neem dan gerust contact op met de front office Bouwen Wonen Leefomgeving via het algemene nummer van de gemeente Waalwijk 0416-683456.

   U kunt ook via deze button de bestemmingsplaninformatie opvragen bij de gemeente.

   Opvragen bestemmingsplan

 • Boom kappen
  • U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor het kappen van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

   Wilt u een boom in een bestaand bos kappen, dan moet u dit altijd melden.

 • Gemeente aansprakelijk stellen
  • Heeft u schade opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden en voertuigen van de gemeente.

   De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden dan worden uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Is de gemeente van mening dat er geen sprake is van aansprakelijkheid, dan wordt uw verzoek afgewezen en ontvangt u een gemotiveerde afwijzingsbrief.

   Gemeente online aansprakelijk stellen

 • Idee voor wijk of buurt
  • Als u bepaalde ideeën heeft over de inrichting van uw woonomgeving kunt u, eventueel samen met andere bewoners, contact opnemen met de gemeente. Ook kunt u via de wijk en buurt tafels uw wensen hierover kenbaar maken.

    Klachten of opmerkingen over de openbare ruimte, kunt u bij de gemeente melden door onderstaand telefoonnummer te bellen of door dit formulier in te vullen, ook kunt u hier eventuele wensen kenbaar maken.
    

 • Melding woon- en leefomgeving
  • Is de openbare weg of een andere openbare plek in de gemeente volgens u ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en verzoeken om deze plek schoon te maken.

 • Wijkschouw
  • De wijkschouw is voor bewoners en voor de samenwerkende partijen in de wijk een middel om in contact te komen met elkaar. Daarnaast kunnen bewoners situaties aangeven die ze bespreekbaar willen maken.
   Voor meer informatie kijk hier.

 • Wijkteams
  • De gemeente Waalwijk heeft verschillende wijkteams:

   In de wijkteams zijn alle uitvoerende partners van gemeente, woonbouwverenigingen, opbouwwerk, politie en jongerenwerk in de betreffende wijk vertegenwoordigd,. Samen met de bewoners proberen we een een leefbare en veilige wijk te maken. 

   Informatie over en door de wijk
   Via wijkpagina's kunnen bewoners elkaar benaderen met onder meer ideeën, belangrijke mededelingen of een oproep voor deelname aan activiteiten.