Proces

Welke stappen zetten we de komende jaren?

Voordat we daadwerkelijk met duurzame energie onze straten verlichten, wasmachines draaien en elektrische fietsen opladen, hebben we nog flink wat stappen te zetten. Bij de ontwikkeling van zonne- en windparken komt veel kijken, spelen veel belangen en zijn veel mensen betrokken. Dat vraagt om zorgvuldigheid waarbij we veel aandacht hebben voor participatie van bewoners in en om het zoekgebied, grondeigenaren, belangenverenigingen en andere belanghebbenden. Op verschillende momenten in het proces zullen we u informeren, met u in gesprek gaan of u vragen om mee te denken. 

Klik op bovenstaande afbeelding voor een grotere versie.

Vertrekpunt: kadernota

Ons vertrekpunt is de kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie, die eerder dit jaar is vastgesteld door de gemeenteraad.
Meer daarover vindt u op deze pagina

Notitie van Reikwijdte en Detailniveau

De kadernota vertalen we naar concrete acties, zoals het uitvoeren van een m.e.r. procedure (milieueffectrapportage). Hiervoor willen we in het zoekgebied, onderzoek doen naar de milieueffecten van zonnevelden en windturbines. Welke effecten gaan we precies onderzoeken, hoe doen we dat en met welke diepgang? Daarvoor is een soort programma van eisen opgesteld voor het zoekgebied: de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze ligt tot 16 februari 2022 ter inzage. U vindt hier de publieksvriendelijke samenvatting
Zie ook: https://www.waalwijk.nl/inwoners/onderzoek-naar-milieueffecten_43688/

PlanMER: onderzoeken naar de milieueffecten voor het hele gebied

Na vaststelling van de NRD kunnen de onderzoeken naar de milieueffecten in de zoekgebieden van start. We verwachten de milieueffectrapportage eind 2022 af te ronden. De uitkomsten van de onderzoeken bepalen mede welke locaties binnen het zoekgebied het meest geschikt zijn voor zonnevelden of windturbines.
Meer info vindt u op deze pagina.

MER-beoordeling: milieueffecten onderzocht per project en locatie

Wanneer duidelijk is welke locaties geschikt zijn voor een zon- of windproject, kunnen partijen die een zonneveld willen aanleggen of windturbine willen plaatsen, hun project opstarten. Dat begint in de meeste gevallen met een vervolgonderzoek naar de milieueffecten op die specifieke locatie(s). Afhankelijk van de omvang van het project wordt dan nog een projectMER of MER-beoordeling gedaan. Zo krijgen we duidelijkheid of het project daadwerkelijk door kan gaan op die plek.

Contract- en realisatiefase

Na de ontwikkelfase volgen de contract- en realisatiefase die uiteindelijk leiden tot de aanleg van zonnevelden en bouw van windturbines. De verschillende projecten op verschillende locaties zullen ook op verschillende momenten starten en lopen.