Overgang naar nieuwe wet

Indienen bestemmingsplanwijziging vóór 1 december 2021

Op 1 januari 2022 zou de Omgevingswet in werking treden, maar dat moment is met een halfjaar uitgesteld tot 1 juli 2022. Dat betekent dat ook de datum voor het aanvragen van een bestemmingsplanwijziging naar achteren schuift. De aanvraag (concept bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken) moet nu vóór 1 december 2021 ingediend zijn. Als gemeente hebben we zo voldoende tijd voor het voorbereiden en ter inzage leggen van het bestemmingsplan volgens het huidig recht. Daarmee voorkom je dat je het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet.

Bij de invoering van nieuwe wetgeving geldt een overgangsrecht voor lopende procedures. In de ‘Invoeringswet Omgevingswet’ is dit overgangsrecht als volgt geregeld: 

  • Aanvragen voor bestemmingsplanwijziging
    Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na 1 juli 2022 ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan. 
  • Aanvragen omgevingsvergunning
    Wanneer de aanvraag voor een omgevingsvergunning vóór 1 juli 2022 is ingediend, geldt het huidige recht. Voor aanvragen die op of na die datum worden ingediend, geldt de Omgevingswet.

Wat betekent dit voor bestemmingsplanprocedures? 

Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan, vraagt de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wil je een aanvraag doen voor het wijzigen van een bestemmingsplan? Dien de concept aanvraag (concept bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken) dan vóór 1 december 2021 in. Er is dan nog voldoende tijd om het bestemmingsplan op basis van het huidige recht te kunnen vaststellen. Daarmee voorkom je dat je het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet. 
  

Optie aanvraag omgevingsvergunning 

Mocht het niet haalbaar zijn om de aanvraag vóór 1 december in te dienen, dan is het wellicht een optie om een omgevingsvergunning aan te vragen volgens het huidige recht. Hiervoor geldt namelijk de datum van de aanvraag als peildatum voor het toe te passen recht.
Neem voor meer informatie en advies daarvoor contact op met Maaike Clijsen of Pascal Schreppers via mail: omgevingswet@waalwijk.nl of telefoon: (0416) 683456.
 

Te downloaden: