Ontwerp Uitwerkingsplan Lommerrijk fase 1

Bestemmingsplan Driessen ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk, Fase 1, 6 woningen

Het College van Waalwijk maakt bekend dat een ontwerp uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor 6 woningen in deelgebied Lommerrijk is opgesteld.

Lommerrijk ligt grofweg ingeklemd tussen de deelgebieden ‘De Villa’ en ‘De Bibliotheek’ aan de oostzijde, de Oudestraat aan de noordzijde en Van der Duinstraat aan de zuidzijde.

Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op de eerste fase en maakt de bouw van 6 vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Burgemeester De Geusstraat. Aan de zuid- en westzijde vormen de percelen aan de van der Duinstraat 98 tot en met 102 de begrenzing van het plangebied. De noordzijde grenst vooralsnog aan enkele agrarische percelen.

Het uitwerkingsplan vormt de juridisch planologische grondslag voor realisering van de6 vrijstaande woningen. Het ontwerp uitwerkingsplan omvat de verbeelding (plankaart) en de regels (voorschriften) en is voorzien van een toelichting.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk, Fase 1, 6 woningen ligt met bijbehorende stukken met ingang van 27  september gedurende 6 weken (t/m 7 november 2018) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Taxandriaweg 6 Waalwijk, ingang Winterdijk tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Het ontwerp uitwerkingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0867.BPUWWLrijkfase1-ON01 en in PDF onder aan deze pagina. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het uitwerkingsplan, is de digitale versie bepalend.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van inzage ligging t/m 7 november 2018 een zienswijze over dit ontwerp uitwerkingsplan indienen bij ons college. Schriftelijk door t/m 7 november 2018 een reactie te zenden naar het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB  Waalwijk en mondeling door hiervoor contact op te nemen met mevrouw Schreppers, tel.0416-683456.

Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet die zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl, via zoekopdracht: voorwaarden mailbericht, onder vermelding van zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Lommerrijk, Fase 1, 6 woningen.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mevr. P. Schreppers van het team Ruimte, Economie en Werk, e-mail pschreppers@waalwijk.nl

Dit uitwerkingsplan maakt het mogelijk om zes bouwkavels uit te geven voor de bouw van vrijstaande woningen. De kavels zullen een oppervlakte hebben van circa 525 tot 660 m2 en zullen middels bieding bij de notaris verkocht worden. Verkoop start op het moment dat het uitwerkingsplan onherroepelijk is. Meer informatie over de kavels, de bouwmogelijkheden en het reglement van bieding vindt u te zijner tijd op www.waalwijk.nl/driessen.

Het is niet mogelijk om nu reeds interesse kenbaar te maken of een bod uit te brengen. Wel kunt u zich inschrijven voor de digitale mailing “Zelfbouwen in Waalwijk”. U krijgt dan automatisch per email bericht op het moment dat de verkoop start of er iets wijzigt in het overig kavelaanbod van de gemeente Waalwijk. Meer informatie hierover vindt u op www.waalwijk.nl/kavelverkoop.

Documenten:

Bijlagenboek