Ontwerp bestemmingsplan Tilburgseweg 1 Waalwijk

Op 11 juni 2019 heeft het college van Waalwijk besloten om het ontwerpbestemmingsplan “Tilburgseweg 1 Waalwijk” in procedure te brengen. Met dit plan wordt de realisatie van een hotel en diverse voorzieningen mogelijk gemaakt.

De locatie was in gebruik als tuincentrum Groenrijk. Dit gebruik is reeds enige tijd beëindigd. Ten behoeve van de geplande ontwikkeling zal de bestaande bedrijfsbebouwing worden gesloopt en worden de gronden in gebruik genomen voor de bouw van het hotel en de voorzieningen (waaronder een gebouw bestemd voor kantoor- en medische functies, een restaurant/fastfood en bijbehorende parkeergelegenheden).

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Tilburgseweg 1 Waalwijk” ligt met bijbehorende documenten met ingang van 13 juni 2019 gedurende 6 weken (t/m 24 juli 2019) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17:00 -19:30  uur (tijdens avondopenstelling zijn inhoudelijk bij de het plan betrokken medewerkers niet aanwezig). Tevens kan het ontwerp worden bekeken via www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen . Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.n l, met IDN: NL.IMRO.0867.bpWWTilburgseweg1-ON01. U kunt de stukken (PDF) ook via onderstaande hyperlinks bekijken. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Zienswijze

Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150 5140 GB Waalwijk. Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via www.waalwijk.nl

Informatie

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een nadere toelichting op het plan kunt u contact opnemen met de heer R. Scholten via rscholten@waalwijk.nl  of telefonisch via 0416 - 683483.