Ontwerp bestemmingsplan Schotse Hooglanderstraat ong (naast nr. 19) Waspik.

Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 19)’ ter inzage ligt.

Ligging plangebied

Het plangebied waar de ontwikkeling is voorzien, is gelegen tussen de kernen Waspik en Waspik-Zuid. De locatie is gesitueerd op het adres Schotse Hooglandersstraat 17 en naast 19. De (intensieve) geitenhouderijtak van het agrarische bedrijf op nummer 17 zal beëindigd worden. Verder zal naast nummer 19 een nieuwe woning worden opgericht.  

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 19)” met bijbehorende documenten en de zakelijke weergave van de anterieure overeenkomst liggen met ingang van 18 februari 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.bpWSPHooglandstr19-ON01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 19)” met bijbehorende documenten.

Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl  en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerpbestemmingsplan “Schotse Hooglandersstraat ong. (naast 19)”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer R. Klimsop, tel. 0416- 683735, rklimsop@waalwijk.nl