Ontwerp bestemmingsplan Oudestraat Sprang-Capelle

Het college van Waalwijk maakt bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan “Oudestraat Sprang-Capelle” met ingang van donderdag 24 maart a.s. gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. De toelichting behorende bij het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd t.o.v. het voorontwerpbestemminsplan, aangezien er een stukje tekst is toegevoegd in het kader van de vragen die gesteld zijn m.b.t. de mogelijkheid dat op de locatie voorheen een begraafplaats aanwezig was.

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Oudestraat. In het oosten wordt de plangrens gevormd door de zijdelingse perceelsgrens met het perceel aan de Oudestraat 19. In het zuiden en een deel van de westzijde wordt het plangebied begrensd door de perceelsgrens met het perceel aan de Hendrikus Chabotstraat 2 tot en met 48 (Chabotflat). Tenslotte wordt de plangrens in het westen (het overige deel van de westzijde) gevormd door de zijdelingse perceelsgrens met het perceel Oudestraat 23. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Sprang, sectie B, nummer 5835.

De aanpassing van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het betreffende perceel een drietal woningen te realiseren.

Het ontwerp-bestemmingsplan “Oudestraat Sprang-Capelle” kan gedurende openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Voor inzage buiten openingstijden kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Werk in Waalwijk (0416-683 871). De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl , met IDN: NL.IMRO.0867.bpWWOudestraat-ON01.

Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan,is de digitale versie bepalend.

Gedurende genoemde periode kan eenieder een zienswijze over dit ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk door de zienswijze binnen genoemde periode te zenden naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is eveneens mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of een nadere toelichting op het plan kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met mevrouw mr. M. Schuurmans via mschuurmans@waalwijk.nl of telefonisch via 0416- 683871.