Ontwerp bestemmingsplan Oranjeplein

Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Oranjeplein (locatie van de voormalige Oranjeschool) ter inzage ligt. De locatie is gelegen tussen het Oranjeplein en de Mgr. Prinsenstraat. Met dit plan wordt de realisatie van 16 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Oranjeplein met bijbehorende documenten ligt met ingang van 20 september gedurende 6 weken (t/m 31 oktober 2018) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken onder aan deze pagina en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer NL.IMRO.0867.bpWWOranjeplein000-ON01 Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan Oranjeplein met bijbehorende documenten bij de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl (zoekopdracht: voorwaarden mailbericht) en aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Oranjeplein. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u contact opnemen met: mevrouw P. Schreppers 0416-683883, pschreppers@waalwijk.nl.