Ontwerp bestemmingsplan Kasteellaan Waalwijk

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere Waarden.

Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 3.31 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Waalwijk-Kasteellaan’ en het hiermee gecoördineerde ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) Wet geluidhinder, en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt.

1. Ontwerpbestemmingsplan Waalwijk-Kasteellaan

Ligging plangebied 
Het plangebied waar de ontwikkeling is voorzien, is gesitueerd op de hoek Kasteellaan -Burgemeester Verwielstraat in Waalwijk, ter plaatse van de voormalige basisschool Besoyen. Op de gronden zullen twee appartementengebouwen worden gerealiseerd met 75 zelfstandige woonfuncties. 

2. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Op planlocatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. Het college van Waalwijk is daarom voornemens hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het (ontwerp) bestemmingsplan `Waalwijk-Kasteellaan’. Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

3. Ontwerp omgevingsvergunning.

De ontwerp-omgevingsvergunning betreft het realiseren van 2 woongebouwen met 75 zelfstandige woonfuncties, op het perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie D, nummer 3512, gelegen aan de Kasteellaan in Waalwijk.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Waalwijk-Kasteellaan’ met bijbehorende documenten, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) Wet geluidhinder en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen met ingang van 10 juni 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30 uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

De bijbehorende stukken van de omgevingsvergunning liggen ook vanaf 10 juni 2021 digitaal ter inzage bij de frontoffice van de gemeente Waalwijk. (let op voor het inzien van deze stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt met de frontoffice)

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer: NL.IMRO.0867.BPKasteellaan-ON01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Waalwijk-Kasteellaan’ met bijbehorende documenten, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) Wet geluidhinder en de ontwerp-omgevingsvergunning.

Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van de gemeente Waalwijk. Zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) Wet geluidhinder en zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning dient u in te dienen bij het college van Waalwijk. Het adres is postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerpbestemmingsplan ‘Waalwijk-Kasteellaan’, zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) Wet geluidhinder en/of zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning “Waalwijk-Kasteellaan”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer R. Klimsop, tel. 0416- 683456, rklimsop@waalwijk.nl.