Ontwerp bestemmingsplan Jacob Marisstraat Sprang-Capelle

Vooraankondiging bestemmingsplan

Overeenkomstig artikel 1.3.1. Bro maakt het college van Waalwijk bekend dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie aan de Van der Duinstraat 1 / Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle. Het college is voornemens medewerking te verlenen aan het tot stand komen van dit bestemmingsplan voor het wijzigen van een agrarische bestemming in een gemengde bestemming en het realiseren van twee woningen op het perceel Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld dat u tegen dit voornemen geen zienswijzen kunt indienen en dat er geen advies over het voornemen wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie.

Ontwerpbesluiten

Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat hij het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Van der Duinstraat 1 - Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle’ ter inzage legt. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Ligging plangebied

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door Van der Duinstraat. Aan de oostzijde ligt de Jacob Marisstraat. Aan de oost- en zuidzijde ligt agrarisch gebied.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan Van der Duinstraat 1 - Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle met bijbehorende documenten  ligt met ingang van 25 april 2019 gedurende 6 weken (t/m 5 juni 2019) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  met IDN nummer NL.IMRO.0867.BPSCVDDUINSTR1JM-ON01 Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerp bestemmingsplan Van der Duinstraat 1 - Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle met bijbehorende documenten.

Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl  en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke webite: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerpbestemmingsplan  Van der Duinstraat 1 - Jacob Marisstraat te Sprang-Capelle.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer R. Scholten 0416-683483, rscholten@waalwijk.nl.