Ontwerp bestemmingsplan Grotestraat 403 en 409-413

en ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) en ontwerpbesluit omgevingsvergunning “Grotestraat 40, 409 – 413” (Schoenhoorn) te Waalwijk

Coördinatiebesluit

De raad van Waalwijk heeft op 31 januari 2019 besloten toepassing te geven aan de coördinatiebepaling van artikel 3:30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening voor het project “Grotestraat 403, 409 – 413” (Schoenhoorn) te Waalwijk. De coördinatie­regeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren en gelijktijdig bekend te maken. Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt.

Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het College van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in handen van de gemeenteraad.

Ontwerpbesluiten

Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat hij het (ontwerp)bestemmingsplan “Grotestraat 403, 409 – 413” en de hiermee gecoördineerde ontwerpbesluiten hogere waarden Wet geluidhinder en omgevingsvergunning ter inzage legt.

1. Ontwerp bestemmingsplan “Grotestraat 403, 409 – 413”

Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Grotestraat 403, 409 – 413” ter inzage ligt. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Omschrijving plan: Met dit plan wordt de realisatie van 62 appartementen en 1 groepswoning met 10 eenheden inclusief bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen mogelijk gemaakt op de voormalige bedrijfs- en kantoorlocaties aan de Grotestraat 403, 405, 409, 411 en 413 en Laageinde 20d in Waalwijk.

2. Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Op de locatie “Grotestraat 403, 409 – 413” wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. Het college van Waalwijk is daarom voornemens hogere waarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het (ontwerp) bestemmingsplan “Grotestraat 403, 409 – 413” . Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

3. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Voor de realisatie van de plannen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en een omgevingsvergunning voor het maken, hebben of veranderen of het gebruik daarvan veranderen van een uitweg benodigd. Het college van Waalwijk is voornemens deze omgevingsvergunning te verlenen en heeft een ontwerp van de omgevingsvergunning vastgesteld.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan “Grotestraat 403, 409 – 413” met bijbehorende documenten  en hiermee gecoördineerde ontwerpbesluiten liggen met ingang van 21 maart 2019 gedurende 6 weken (t/m 1 mei 2019) voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 18.00-20.00  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig).

Tevens is het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer NL.IMRO.0867.BPWWGrotestr403413-ON01. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerp bestemmingsplan “Grotestraat 403, 409 – 413” met bijbehorende documenten en hiermee gecoördineerde ontwerpbesluiten.

Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) en over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u sturen naar het college van Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerp “Grotestraat 403, 409 – 413”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer E. de Bruin 0416-683416, edebruin@waalwijk.nl (voor bestemmingsplan en hogere waarden) of de heer T. van der Minnen 0416-683864, tvanderminnen@waalwijk.nl (voor omgevingsvergunning).

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan "Grotestraat 403, 409 – 413” is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent voornamelijk dat bijzondere procedurele bepalingen gelden voor een eventuele beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.