Ontwerp bestemmingsplan Bloemenoordflats in Waalwijk

Ontwerpbesluiten

Het college van Waalwijk maakt op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat hij het (ontwerp)bestemmingsplan ‘Bloemenoordflats gemeente Waalwijk’ en de hiermee gecoördineerde ontwerpbesluiten hogere grenswaarde(n) Wet geluidhinder en omgevingsvergunning ter inzage legt.

1. Ontwerp bestemmingsplan Bloemenoordflats gemeente Waalwijk 

Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Bloemenoordflats gemeente Waalwijk ter inzage ligt. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uit twee gebieden die zich in het oosten van Waalwijk bevinden, in de wijk Bloemenoord. De twee gebieden worden in twee fases ontwikkeld. Het gaat om het plangebied aan het Distelplein/de Valeriaanstraat (fase 1) en het plangebied aan het Larixplein/de Esdoornstraat (fase 2).

2. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Op planlocatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden.  Het college van Waalwijk is daarom voornemens hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het (ontwerp) bestemmingsplan Bloemenoordflats gemeente Waalwijk. Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Bloemenoordflats gemeente Waalwijk met bijbehorende documenten  en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) liggen met ingang van 3 oktober 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: ma. t/m  vr.: 8.30-17.00 uur en op di.- en do. avond: 17.00-19.30  uur (tijdens avondopenstelling zijn de inhoudelijk bij het plan betrokken medewerkers niet aanwezig). Tevens is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten langs elektronische weg als pdf te bekijken via de gemeentelijke website www.waalwijk.nl (type: ruimtelijke plannen in procedure) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  met IDN nummer NL.IMRO.0867.BPWWBloemenoordflt-ON01 Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie bepalend. Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan Bloemenoordflats gemeente Waalwijk met bijbehorende documenten en ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n).

Zienswijzen over het bestemmingsplan kunt u sturen naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde(n) kunt u sturen naar het college van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl  en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Bloemenoordflats gemeente Waalwijk.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u binnen de gestelde periode contact opnemen met: de heer R. Scholten 0416-683483, rscholten@waalwijk.nl.