Ontwerp bestemmingsplan Akkerlanen

Het college van Waalwijk maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerlanen’ ter inzage ligt.

Het plan betreft het mogelijk maken van bouw van maximaal 210 woningen met bijbehorende wegenstructuur, groenvoorzieningen, waterpartijen etc. Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in een mix van diverse soorten woningen die deels projectmatig en deel via (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Drunenseweg. Aan de zuidzijde van het plangebied is de Vijverlaan gelegen. Westelijk van het plangebied ligt de Akkerlaan. De oostzijde van het plangebied wordt begrensd door grasland, een bosplantsoen (’t Helleke) en het zwembad Olympia.

Wij wijzen u erop dat het ontwerpbestemmingsplan op meerdere punten is gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp. Zowel de planregels, verbeelding als de toelichting zijn aangepast. Zo is bijv. de ontsluiting van het gebied gewijzigd, is de toelichting op meerdere punten aangevuld en zijn er foutjes op de verbeelding weggenomen.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Op enkele plekken in het plangebied wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden.  Het college van Waalwijk is daarom voornemens hogere grenswaarden wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ’Akkerlanen‘. Het Beleid Hogere Grenswaarde Wet geluidhinder is van toepassing.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerlanen’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 20 februari 2020 gedurende 6 weken tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk).

Tevens kan het ontwerpbestemmingsplan worden bekeken via www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen. De digitale verbeelding van het plan kan worden bekeken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met IDN: NL.IMRO.0867.BPWWAkkerlanen-Ont1. Bij verschillen tussen de digitale versie en de papieren/pdf versie van het bestemmingsplan, is de digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Inloopbijeenkomst

Op 3 maart a.s. zal er in het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 1, een inloopavond plaatsvinden. Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het bestemmingsplan of over de bestemmingsplanprocedure dan bent u tussen 19.30 uur en 21.00 uur van harte uitgenodigd om deze te komen stellen. Wij benadrukken dat  er deze avond geen informatie wordt gegeven over bouwkavels, specifieke woningen en/of andere verkoopinformatie.  Aanmelden is niet nodig.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerlanen’

Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Akkerlanen’ met bijbehorende documenten bij de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl  en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via https://www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen_3901/

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u contact opnemen met: mevrouw M. Schuurmans 0416-683871, mschuurmans@waalwijk.nl.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

In tegenstelling tot het ontwerp bestemmingsplan, kunnen alleen belanghebbenden reageren op het ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder. Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kunnen belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling zienswijze naar voren brengen bij: het College van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het team Vergunningverlening & Belastingen, tel. 0416-683456. Ook het indienen van zienswijzen per e-mailbericht is mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan de voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via https://www.waalwijk.nl/inwoners/voorwaarden-waar-een-e-mailbericht-aan-de-gemeente-aan-moet-voldoen_3901/.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en/of inzage op een ander tijdstip en/of een nadere toelichting op de plannen kunt u contact opnemen met de frontoffice bouwen, wonen en leefomgeving van het team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer 0416-683456.

Documenten: