Ontwerp beleid PFAS

Het college van Waalwijk heeft besloten om zoals het staat in artikel 49 van het Besluit bodemkwaliteit volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het ontwerp rapport “Addendum op de Bodembeheernota” vrij te geven voor inspraak.

Het ontwerp rapport “Addendum op de Bodembeheernota” gaat over het lokale beleid voor de hergebruik van PFAS houdende grond. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten ze nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Van een aantal PFAS is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben. Ze breken o.a. niet of nauwelijks in het milieu (ze zijn persistent) en ze kunnen schadelijke effecten geven in mensen en het milieu (ze zijn toxisch).

Het doel van het beleid in het ontwerp rapport “Addendum op de bodembeheernota” is om  het grondverzet binnen de gemeente Waalwijk en het beheergebied Haven 8 Oost/GOL te vereenvoudigen. In het ontwerp rapport “Addendum op de Bodembeheernota “ wordt invulling gegeven aan artikel 44, lid 2 van het Besluit bodemkwaliteit en de eisen uit paragraaf 5 van het Tijdelijk Handelingskader (versie van juli 2020).

Inzage

Het ontwerp rapport “Addendum op de bodembeheernota” ligt met ingang van donderdag 23 september 2021 zes weken voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: maandag t/m  vrijdag: 8.30-17.00 uur en op dinsdag- en donderdag avond: 17.00-19.30  uur (tijdens avondopenstelling is de inhoudelijk betrokken medewerker niet aanwezig).  

Zienwijze indienen

Tijdens de zes weken van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerp “Addendum op de Bodembeheernota” met bijbehorende documenten.

Zienswijzen kunt u sturen naar de raad van de gemeente Waalwijk, postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Het indienen van een zienswijze per e-mailbericht is ook mogelijk. Een dergelijk e-mailbericht kan alleen in behandeling worden genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoekopdracht op gemeentelijke website: voorwaarden mailbericht), zoals naam en adres en voorzien is van een handtekening en onder vermelding van zienswijze op ontwerp “Addendum op de Bodembeheernota ”.

Als u een mondelinge zienswijze wilt geven kunt u contact opnemen met mevrouw  Raats-Leenders van Team Ruimte, Economie en Werk. Van deze mondelinge zienswijze wordt een beknopt verslag gemaakt. U kunt mevrouw Raats-Leenders bereiken via nummer 0416 – 683 456 of via email: eraats@waalwijk.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u een nadere toelichting op het rapport dan kunt u contact opnemen met mevrouw Raats-Leenders via eraats@waalwijk.nl of telefonisch via 0416- 683456.