Onderzoek naar milieueffecten

In de kadernota zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de opwek van zonne- en windenergie in Waalwijk mogelijk zou zijn. Ook is het ‘zoekgebied’ bepaald voor zonnevelden en windturbines: het gebied ten noorden van de A59, inclusief het Ecopark/Haven 8.

De m.e.r. procedure

De volgende stap is het uitvoeren van een m.e.r. procedure ofwel een milieueffectrapportage. We onderzoeken wat de effecten van zonnevelden en windturbines zijn. Denk bijvoorbeeld aan de impact van geluid en slagschaduw, de impact op de natuur en aan veiligheid. Ook de effecten op de inrichting van het landschap nemen we hierin mee. Via de m.e.r. willen we alle belangen die spelen goed afwegen. Daarom hebben we gedurende het hele proces veel aandacht voor participatie van betrokkenen in de omgeving. 

Afbakening van de onderzoeken: NRD

Voordat we de milieueffecten gaan onderzoeken, stellen we vast wat we precies gaan onderzoeken, hoe en met welke diepgang. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld: de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

In november 2021 is de concept NRD opgesteld. Dit concept hebben we besproken met direct betrokkenen, zoals bewoners van de zoekgebieden, grondeigenaren, belangenverenigingen en initiatiefnemers van zonne- of windprojecten. Tijdens een aantal (online) bijeenkomsten op 17, 22 en 25 november hebben we het proces en de NRD toegelicht. Ook hebben we getoetst of alles wat belangrijk is om te onderzoeken, meegenomen is.

Concept NRD ter inzage: 23 december t/m 16 februari 2022

Na de bijeenkomsten, hebben we het eerste concept aangescherpt. De Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van 23 december 2021 tot en met 16 februari 2022 ter inzage. Alle geïnteresseerden kunnen in deze periode een zogenaamde ‘zienswijze’ indienen. In deze periode vragen we ook deskundigen, zoals de GGD en de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage, om advies.
Na 16 februari kunnen we de NRD afronden en een terugkoppeling geven op de zienswijze die zijn ingediend. Dit gebeurt via een Nota van Antwoorden.
Zie ook: de publieksvriendelijke samenvatting concept NRD

Online bijeenkomst op 18 januari 2022

Op dinsdagavond 18 januari 2022 organiseerden we een online bijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Daarin is stilgestaan bij het proces rond zonne- en windenergie en de onderzoeken naar de milieueffecten (m.e.r. procedure). Deelnemers gaven hun reactie en aanvullingen op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U kunt de online bijeenkomst hier terugkijken. 

Uitvoering onderzoeken

We hopen dat in april 2022 de NRD kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna kunnen we dan de onderzoeken naar de milieueffecten daadwerkelijk starten. De uitkomsten van de onderzoeken bepalen mede welke locaties binnen het zoekgebied het meest geschikt zijn voor zonnevelden of windturbines. We verwachten de eerste resultaten van de milieueffectrapportage eind 2022.

Klik op de afbeelding voor een vergroting


Ook in de periode waarin de onderzoek lopen, houden we u graag op de hoogte! Heeft u zich al aangemeld voor de nieuwsbrief Zon- en windenergie in Waalwijk?