Omgevingsvisie

Met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. In 2024 willen we de Omgevingsvisie klaar hebben. We werken daar in een aantal stappen naar toe.

Omgevingsvisie 1.5

Op 02-02-2021 is Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Dit is een overzicht van bestaande en actuele beleidsdocumenten met betrekking tot de fysieke leefomgeving vanuit de invalshoeken strategisch, thematisch en gebiedsgericht.

Gezondheid in de Omgevingswet 

Het bestaande gezondheidsbeleid richt zich voornamelijk op de sociale aspecten van gezondheid. Voor de omgevingsvisie was een vertaling nodig van het gezondheidsbeleid naar de fysieke leefomgeving. Gezondheid is onder de Omgevingswet namelijk een nieuwe invalshoek in het ruimtelijk domein.

Een eerste stap in deze vertaling is het vaststellen van de bouwsteen ‘gezonde fysieke leefomgeving' op 12-11-2021. Deze bouwsteen is toegevoegd aan het overzicht van bestaand beleid met impact op de fysieke leefomgeving (Omgevingsvisie 1.0) waardoor de Omgevingsvisie 1.5 ontstaat. Bekijk meer informatie over de Bouwsteen voor gezondheid.  

Download onderstaand document 'Overzicht beleidsdocumenten omgevingsvisie Waalwijk 1.5' voor het overzicht van beleidsdocumenten. Via onderstaande 'tegels' vind je per invalshoek het bijbehorend beleid van de Omgevingsvisie 1.5.

Omgevingsvisie 2.0

De volgende stap is de ontwikkeling van Omgevingsvisie 2.0. In 2022 gaat gemeente Waalwijk aan de slag met de ontwikkeling van deze totale Omgevingsvisie.

Strategisch beleid

Strategisch beleid

Het beleid dat is gericht op de ambities en de strategische doelen. 

Global Goals

Global Goals

Het thematisch beleid is tevens onder te verdelen onder de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals). 

Thematisch beleid

Thematisch beleid

Het beleid dat is gericht op afzonderlijke beleidsthema’s zoals verkeer, groen, sport etc.

Omgevingsvisie

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger maken en samenvoegen.

Gebiedsgericht beleid

Gebiedsgericht beleid

Het beleid dat is gericht op specifieke gebieden die naar aard en verschijningsvorm herkenbaar zijn.

Bouwsteen gezondheid

Bouwsteen gezondheid 

De bouwsteen 'gezonde fysieke leefomgeving' vormt een beleidsbasis voor samenhangend beleid voor gezondheid in de fysieke leefomgeving.