Omgevingsvergunning bouwen vier patiowoningen de Dye Sprancke 1, 3, 5 en

Het college van Waalwijk maakt bekend dat een omgevingsvergunning is verleend waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° van de Wabo af te wijken van de regels van het bestemmingsplan “Driessen” voor het bouwen van vier patiowoningen op het perceel Dye Sprancke 1, 3, 5, en 7 te Sprang-Capelle.

De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk;
  • handelen in strijd met ruimtelijke regels. 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 6 oktober 2016 gedurende 6 weken ter inzage bij de Frontoffice Bouwen van het team Vergunningverlening & Belastingen van de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Let op, voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via 0416-683456. De documenten inzake de ruimtelijke onderbouwing en bijlagen staan ook onderaan deze pagina. Daarnaast is de omgevingsvergunning raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, NL.IMRO.0867.pbSCDyeSprancke000-va01.

Met ingang van de dag na die dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden aangetekend door belanghebbenden:

  • die (tijdig) zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
  • die, indien het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit, tegen de wijzigingen beroep willen instellen;
  • en de wettelijke adviseurs die advies hebben ingediend naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Te downloaden: