Zelfbouwen in Waalwijk nr 4 juni 2020

Zelfbouwen in Waalwijk

Editie 4, juni 2020

Geachte abonnee,

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over bouwkavels die de gemeente Waalwijk aanbiedt. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u via onze website heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Wilt u uw abonnement op de nieuwsbrief opzeggen? Dat kan op deze pagina.

De vorige editie van deze nieuwsbrief verscheen een jaar geleden. Sindsdien heeft de gemeente Waalwijk geen nieuwe bouwkavels aangeboden. Daar komt nu verandering in: drie bouwkavels in Waesgeerd-West die eerder tijdelijk uit de verkoop gehaald werden, komen opnieuw beschikbaar. Verder berichten wij u in deze brief over de beschikbaarheid van bouwkavels in De Rugt en over ontwikkelingen in Akkerlanen en Landgoed Driessen.  

Waesgeerd-WestIn het najaar van 2018 besloot het gemeentebestuur om het bestemmingplan te wijzigen zodat ter plaatse van bouwkavels 9, 10 en 11 in Waesgeerd-West in plaats van vrijstaande woningen drie tweekappers (zes woningen) gebouwd zouden kunnen worden. Door omstandigheden heeft het langer geduurd om dit bestemmingsplan in procedure te brengen dan verwacht. Ondertussen is de verkoop van bouwkavels onverminderd door gegaan. Op dit moment (mei 2020) zijn vrijwel alle kavels verkocht of in optie. Besloten is daarom om het bestemmingsplan voor kavel 9, 10 en 11 toch niet te wijzigen en deze kavels alsnog weer beschikbaar te stellen voor de bouw van vrijstaande woningen.

Deze bouwkavels hebben een oppervlakte die varieert van 726 tot 728 m2, een klein verschil dat niet tot uitdrukking komt in de (afgeronde) grondprijs. Deze bedraagt voor alle drie de kavels hetzelfde: € 232.000,- inclusief BTW en exclusief kosten koper. De prijs is vast en niet onderhandelbaar. 

De gemeente wil alle geïnteresseerden een gelijke kans te bieden. Daarom worden deze kavels in eerste instantie via loting toegewezen. Indien u interesse heeft, kunt u dit tussen 4 juni en 1 juli kenbaar maken door een inschrijfformulier in te dienen bij Meewis Notarissen te Waalwijk. U vindt het inschrijfformulier op www.waalwijk.nl/waesgeerd. Hier vindt u ook het reglement van loting en toewijzing, en uiteraard informatie zoals afmetingen en (vaste) prijzen.

Akkerlanen

In eerdere nieuwsbrieven hebben we al aandacht besteed aan het plan Akkerlanen, een uniek plan aan de oostzijde van Waalwijk met ruimte voor zowel projectmatige woningen als particuliere bouwkavels.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft met ingang van 20 februari gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn meerdere zienswijzen ingediend. Deze zijn inmiddels verwerkt en voorzien van een antwoord van het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad gestuurd. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in de vergadering van juli een besluit over het plan.

Indien de raad het bestemmingsplan vaststelt zal dit direct na de zomer opnieuw gedurende zes weken ter inzage gelegd worden. Of en wanneer de ontwikkelaar start met de verkoop van woningen en/of bouwkavels is mede afhankelijk van of er in die periode beroep wordt aangetekend tegen het plan bij de Raad van State.

Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure vindt u op www.waalwijk.nl/akkerlanen. Voor informatie over woningen, prijzen, etc. verwijzen wij u naar de website van ontwikkelaar: www.akkerlanen-waalwijk.nl.

De Rugt

In deze karaktervolle kleine woonbuurt in Waspik-Boven wordt op  dit moment op kleine schaal gebouwd. Het betreft enkele vrijstaande woningen aan de zuidzijde van het plan. Maar er zijn nog een paar particuliere bouwkavels beschikbaar. Informatie hierover is te vinden op www.waalwijk.nl/derugt.

Landgoed Driessen

Vorig jaar zijn enkele particuliere bouwkavels uitgegeven aan de Burgemeester de Geusstraat. De rest van de woningen in dit plandeel, Lommerrijk, zal door projectontwikkelaar gerealiseerd worden. Of er in volgende plandelen in Landgoed Driessen opnieuw particuliere bouwkavels uitgegeven worden, is vooralsnog niet bekend.

Tot slot

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met de gemeente. Dit kan via het KlantContactCentrum, 0416-683 456. Op de webpagina’s van de verschillende projecten staat vermeld naar wie u eventueel kunt vragen.