Waalwijk stemt in met Regionale Energie- en Klimaatstrategie (24-06-2021)

De gemeenteraad van Waalwijk heeft op 24 juni 2021 ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. Daarmee is het besluitvormingstraject langs alle bestuurders en volksvertegenwoordigers van de waterschappen, de 9 gemeenten en de provincie afgerond. En is REKS 1.0 van Hart van Brabant vastgesteld. 

In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.
In het REKS-bod, dat u op hartvanbrabant.nl/REKS kunt lezen, staat onder andere welke gebieden geschikt zijn voor windmolens en zonnepanelen in het buitengebied en welke alternatieven er zijn voor het verwarmen van onze woningen met aardgas. Onlangs stelde de gemeenteraad van Waalwijk de kadernota ‘Grootschalige Opwek Duurzame Energie’ vast. De uitgangspunten uit deze kadernota zijn verwerkt in het REKS-bod.

Vervolg REKS

Op 1 juli is het REKS bod namens de regio ingediend bij het Rijk, tegelijkertijd met de 30 andere energieregio's in Nederland. 
inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor de volgende fase van de REKS, de uitvoering. Omdat de plannen uit de REKS in 2030 gerealiseerd moeten zijn, is er een plan van aanpak gemaakt met activiteiten die nog dit jaar uitgevoerd gaan worden.

Zon- en windenergie in Waalwijk

In de kadernota heeft Waalwijk vastgelegd dat ze met name inzet op de aanleg van zonnepanelen op daken en incourante gronden, denk aan de oude stortplaats aan de Gansoyensesteeg. Daarnaast wil ze maximaal 15 hectare zonneveld op agrarische gronden aanleggen. Om in 2030 de helft van het totale elektriciteitsverbruik duurzaam op te wekken, zijn daarnaast circa 14 windmolens in Waalwijk nodig.
Op dit moment werkt de gemeente aan het voorbereiden van de onderzoeken (Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de milieueffectrapportage) die duidelijkheid moeten geven over de meest geschikte locaties voor windmolens en zonnevelden binnen het zoekgebied. Daarnaast worden diverse projecten op het gebied van zonne-energie opgestart.

Transitievisie Warmte

Ondertussen is de gemeente ook druk met het opstellen van de Transitievisie Warmte die eind 2021 moet worden vastgesteld. In dit plan beschrijft de gemeente de stappen die ze wil zetten om in 2050 van het gas af te kunnen. En er wordt gekeken met welke alternatieve bronnen Waalwijk in de toekomst verwarmd kan worden. Daarbij zijn ook inwoners betrokken. Ruim 600 respondenten hebben de enquête over energiezuinig- en aardgasvrij wonen ingevuld. 
Op maandagavond 12 juli vindt vanaf 19.30 uur een online bijeenkomst plaats voor inwoners om meer te horen en mee te praten over de weg naar een aardgasvrij Waalwijk. Daarin worden ook de resultaten van de enquête teruggekoppeld. Aanmelden kan door een mail te sturen naar duurzaam@waalwijk.nl onder vermelding van Bijeenkomst Transitievisie Warmte.  Je ontvangt daarna een bevestigingsmail een link voor deelname via Zoom.