Waalwijk: banenmotor in de regio (01-04-2021)

Economische verkenning Waalwijk.

Welke sectoren zijn het grootst in de gemeente Waalwijk? Wat voor banen zijn er? Hoe gaat dit zich de komende jaren ontwikkelen? Het rapport Economische Verkenning Waalwijk 2021 geeft op deze en veel andere vragen antwoord. Het rapport focust op de economische structuur en arbeidsmarkt van Waalwijk. Belangrijke conclusie: Waalwijk is een banenmotor in de regio.

Waalwijk heeft meer banen dan inwoners in de beroepsbevolking. Met name hoogopgeleide werknemers komen van buiten Waalwijk. Het rapport laat zien dat personeelskrapte een belangrijk risico is voor toekomstige groei. Dit geldt nu al voor technisch personeel. De vraag naar technici stijgt en deze beroepsgroep is nu al schaars. Waalwijk heeft in de begroting voor 2021 al geld vrijgemaakt om de samenwerking met hbo- en wo-instellingen te versterken. Daarnaast maakt de gemeente zich hard voor meer samenwerking tussen het bedrijfsleven en mbo-opleidingen in Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

Arbeidsmigranten

De vraag naar personeel neemt verder toe. De komende jaren geeft Waalwijk bouwgrond uit, dus er komt meer werkgelegenheid bij. Naar verwachting gaat het om zo’n 1.000 fte tot 2030. Een groot deel van deze banen is op lbo-niveau. In de gemeente is al veel vraag naar deze werknemers. De inzet van arbeidsmigranten zal daardoor onontkoombaar zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat werkgevers in voldoende mate arbeidsmigranten kunnen vinden. Daarnaast is goede huisvesting nodig voor deze werknemers. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Waalwijk.

Woonklimaat voor werknemers

Bij de komst van nieuwe bedrijven gaan we nadrukkelijk aandacht besteden aan de personeelsvraag. We willen voorkomen dat we te veel gelijksoortige bedrijvigheid naar onze gemeente halen. Zij vissen allemaal in dezelfde vijver als het om personeel gaat. We zetten in op meer diversiteit in bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Voornamelijk hoogopgeleide werknemers komen van buiten Waalwijk. Het rapport moedigt ons aan om te onderzoeken hoe we als gemeente niet alleen een interessante werkgemeente maar ook een interessante woongemeente kunnen zijn voor deze groep. Hoe kunnen we mensen verleiden die in onze gemeente werken, hier ook te komen wonen? Hoe kunnen we inwoners die buiten onze gemeente werken verleiden om in onze gemeente te gaan werken? Met deze vraagstukken gaat Waalwijk aan de slag. 

Netwerken

Het rapport benadrukt de kracht van onze lokale netwerken: onze bedrijven hechten waarde aan een sterke verbinding met inwoners van Waalwijk en kopen graag bij hun buurman. De accountmanagers van de gemeente zetten in op het versterken van deze netwerken. Waalwijk richt zich op meer sectoren dan alleen logistiek, industrie en groothandel. Techniek en maakindustrie zijn van oudsher belangrijke dragers van onze economie en blijven dat ook de komende tijd. Onze inzet om de schoen- en leerindustrie als belangrijke sector voor Waalwijk te behouden, is daar een voorbeeld van.

Verkiezingen 2022

De uitkomsten van dit onderzoek geven Waalwijk een objectief beeld van de economische werkelijkheid in haar gemeente. Wethouder economische zaken Ronald Bakker neemt het rapport namens het college ter harte: “In de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan we hier zo veel mogelijk uitwerking aan geven. De reikwijdte van de aanbevelingen vraagt alleen een langere horizon.” Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad en haar fracties om dit rapport te gebruiken als vertrekpunt bij het formuleren van economische uitdagingen bij de vorming van een nieuwe coalitie volgend jaar.

Meer informatie

Tijdens het lezen vragen over het rapport? Neem gerust contact op met de afdeling Economie van de gemeente Waalwijk. Zij zijn op verschillende manieren bereikbaar via het klant contact centrum van de gemeente.