Voorbereidingen voor onderzoek naar milieueffecten van zonnevelden en windturbines gestart (16-11-2021)

Voor de grootschalige opwek van duurzame energie in de gemeente Waalwijk, zijn de voorbereidingen van de onderzoeken naar de milieueffecten gestart. 

Vorig jaar rond deze tijd werden de reacties op de concept kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie verzameld en verwerkt. Veel inwoners hebben via een peiling en diverse bijeenkomsten hun mening en aandachtspunten gegeven over de komst van zonnevelden en windturbines in onze gemeente. De kadernota is voor de zomer van 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en is het vertrekpunt voor het verdere proces. 
In de kadernota zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de opwek van zon- en windenergie in Waalwijk mogelijk zou zijn. Ook zijn twee ‘zoekgebieden’ bepaald voor zonnevelden en windturbines: het Ecopark/Haven 8 en het gebied ten noorden van de A59. Hoe gaat het nu verder?

Programma van eisen voor onderzoek

De kadernota vertalen we naar concrete acties. Het uitvoeren van een m.e.r. procedure (milieueffectrapportage) is daarin een belangrijk onderdeel. Via een m.e.r. willen we alle belangen die spelen goed afwegen. De eerste stap daarin is het afbakenen van het onderzoek. Welke (milieu)effecten willen we onderzoeken, hoe doen we dat en met welke diepgang? We stellen daarom een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op voor de zoekgebieden. Deze NRD is als het ware het programma van eisen voor de m.e.r. procedure.

Bewoners zoekgebieden en direct betrokkenen

We zijn inmiddels gestart met het opstellen van deze NRD. De komende weken bespreken we het concept met direct betrokkenen, zoals bewoners van de zoekgebieden, grondeigenaren en initiatiefnemers van zon- of windprojecten. Zij hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een van de (online) informatiebijeenkomsten waarbij we gezamenlijk kijken naar de inhoud van de NRD. Tijdens de bijeenkomsten kijken we of alles wat belangrijk is om te onderzoeken, meegenomen is. Daarna scherpen we de concept NRD verder aan.
Bent u bewoner of grondeigenaar in een van de zoekgebieden? En heeft u geen uitnodiging voor een bijeenkomst eind november ontvangen? Neem dan even contact op per mail: duurzaam@waalwijk.nl

Concept NRD ter inzage

Naar verwachting kunnen we eind december de concept NRD ter inzage leggen. Daarna is er voor alle geïnteresseerden gelegenheid hun mening te geven via een zogenaamde ‘zienswijze’. In deze periode worden ook deskundigen, zoals de GGD en de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage, om advies gevraagd. We hopen dat volgend jaar april de NRD kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna kunnen we dan de onderzoeken naar de milieueffecten starten.
Benieuwd welke stappen we daarna zetten? Bekijk de infographic 'Op weg naar de opwek van duurzame zon- en en windenergie' 

Op de hoogte blijven?

Lees de laatste editie van de nieuwsbrief Zon- en Windenergie in Waalwijk 
En meld je aan zodat je de nieuwsbrief een aantal keer per jaar in je mailbox ontvangt!