Vanaf 2020 kunnen inwoners melding doen van verwarde buurtbewoner of familielid (30-12-2019)

Melding psychische hulp (Wvggz)

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). U kunt deze melding doen bij het Crisis Interventie Team (CIT). Het CIT is bereikbaar via 0800-8013. Is er acute dreiging? Bel dan 112.

Wat is de Wvggz?

Het kan zijn dat iemand door een psychische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Soms is het nodig dat zij verplicht hulp krijgen. De Wvggz regelt dit. De Wvggz is ingegaan op 1 januari 2020.

Waarom melden?

Als u zich ernstig zorgen maakt om iemand met psychische problemen, bijvoorbeeld een buurtbewoner of een familielid, kunt u een melding doen. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk passende hulp krijgen. Zo kunnen we beter zorgen voor mensen met een psychiatrische aandoening en gaan we overlast tegen.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding volgt een beoordeling welke hulp nodig is. Verplichte behandeling kan alleen als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen en als een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als uit onderzoek blijkt dat verplichte behandeling nodig is, dan wordt via de officier van justitie een zorgmachtiging aangevraagd. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Vrijwillige of verplichte hulp?

Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg ingezet. Een psychiater bekijkt samen met de betrokkene en zijn familie of vrijwillige zorg mogelijk is. Als verplichte zorg nodig is, maakt de zorgverlener samen met de betrokkene een zorgplan. Hierin staat wat de betrokkene nodig heeft om mee te kunnen doen in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld begeleiding bij het wonen, hulp bij de financi├źn of het aanpakken van een verslaving. Betrokkenen en hun familie hebben zo inspraak in de behandeling en ook in de zorg en ondersteuning daarna. De verplichte behandeling kan ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Een verplichte opname in een instelling is niet altijd nodig.

Wat als er acuut gevaar dreigt?

Bel 112 bij acuut gevaar. Dan kan direct verplichte zorg ingezet worden. De burgemeester legt een crisismaatregel op, op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester zal de betrokkene zo mogelijk laten horen. De betrokkene kan laten weten wat hij zelf denkt over verplichte zorg. Een medewerker van CIT voert het horen uit namens de burgemeester. Het horen van de betrokkene blijft achterwege als betrokkene niet gehoord wil worden, of wanneer die niet aanspreekbaar is.

Krijgt u als melder informatie over het onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan wordt u ge├»nformeerd over de uitkomst van het onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.  Dat heeft te maken met privacy wetgeving.

Wat is het Crisis Interventie Team?

Crisis Interventie Team (CIT) biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. Het CIT bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken. Het CIT is bereikbaar via 0800-8013. Is er acute dreiging? Bel dan 112. Uiteraard kunt u uw zorgen ook altijd bespreken met de huisarts, een medewerker van team Wijz of een andere professional die voor u vertrouwd is.