Reageer op het coalitieprogramma voor de kaders van de begroting 2019 (15-06-2018)

Mail uw reactie voor 21 juni naar de raad of vertel uw wensen aan de raad bij het Forum op 21 juni.

‘Samen Duurzaam Vooruit’, dat is de titel van het coalitieprogramma van LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA. De raad wil u, als inwoner, organisatie of ondernemer, graag de kans geven te reageren op dit coalitieprogramma. Dit programma én alle reacties uit de samenleving dienen als input voor het vaststellen van de kaders van de begroting 2019. Deze kaders stelt de raad tijdens zijn vergadering op 28 juni vast. 

U kunt uw reactie vóór 21 juni mailen naar griffie@waalwijk.nl U kunt uw mening of wensen ook aan de raad geven bij het zogeheten Forum op donderdag 21 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Aanmelden voor het Forum kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf bij griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-683 445. Nadere informatie over het Forum vindt u hier.


Het volledig coalitieprogramma is te vinden op waalwijk.nl maar hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dit programma. Ook is het programma digitaal te bekijken via www.waalwijk.nl/collegeprogramma 

De economie bloeit. Dit maakt het mogelijk investeringen te doen in de kwaliteit van samenleven, klimaat en  economie waar alle Waalwijkers van kunnen profiteren. Dat is de kern van het coalitieprogramma.

De coalitie vindt het belangrijk dat het goed gaat met de inwoners en dat er een balans is tussen de ontwikkelingen aan de noordkant (bedrijvigheid) en de zuidkant (wonen, leven) van de A59. In het coalitieprogramma is hiervoor een aantal investeringen opgenomen.

Grote projecten

Naast de reeds lopende projecten zoals de transformatie naar een compacter centrum met een veranderde functiemix, de realisatie van het nieuw Leder- en Schoenenmuseum, de Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat en de insteekhaven, wil de coalitie aan de slag met twee nieuwe grote projecten: Akkerlanen en Haven 8. In het plan Akkerlanen worden ca. 200 woningen gerealiseerd waarbij het streven is dit zo duurzaam mogelijk te doen. Met Haven 8 realiseert de gemeente grootschalige logistieke terreinen waar veel vraag naar is. Hierdoor is Waalwijk een toplocatie voor veel bedrijven.

Samenleven

Nieuwe opgaven liggen onder meer op het terrein van Samenleven en Sociaal Domein.  Goede voorzieningen op het gebied van welzijn, sport en cultuur zorgen ervoor dat mensen prettig samenleven in wijken, actief kunnen meedoen en zelfstandig kunnen leven en wonen. Met meer integraal werken en een beter gebruik maken van de voorzieningen is het doel een betere zorg en ondersteuning te bereiken en duurdere zorg te voorkomen. De coalitie wil onder meer de mogelijkheden voor dagbesteding vergroten.

Klimaatagenda

Voor duurzaamheid en klimaat starten de partijen een integrale aanpak. In samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties komt er een Klimaatagenda. Hierin worden concrete projecten opgenomen rondom de thema’s energie, (woning)bouw, afval en mobiliteit. Ook het versterken van groen en biodiversiteit is een belangrijk punt in het programma. Een groene omgeving draagt bij aan het geluk en gezondheid van de Waalwijkers. Ook is groen belangrijk om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

Economie en werk

De coalitie zet in op het creëren van ruimte voor ondernemers, het in balans brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het bieden van ondersteuning aan de mensen die het nodig hebben. De partijen willen mensen aan een baan helpen door ondernemers te stimuleren arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of door via het transferium werkervaring op te doen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer arbeidsmigranten in Waalwijk komen wonen. Om te voorkomen dat de sociale samenhang in de wijken onder druk komt te staan, worden  enkele  grootschalige huisvestingsprojecten gerealiseerd. Huisvesting in de directe nabijheid van bedrijven heeft daarbij de voorkeur. Ook wordt ingezet op extra toezicht en controle.

Extra investeren

Voor het realiseren van bovengenoemde uitgangspunten zijn uiteraard financiële middelen nodig. De uitvoering van het coalitieprogramma kan worden gerealiseerd zonder de OZB te verhogen. Onder meer door grondverkopen is er een aanzienlijke Algemene Reserve opgebouwd. Vanuit deze Algemene Reserve wil de coalitie 6,5 miljoen apart zetten voor nieuw beleid. De komende jaren werken de partijen verder aan een duurzaam financieel beleid en beheer.