Overgang naar Omgevingswet (06-04-2021)

Dien bestemmingsplanwijziging in voor 1 juni 2021.

De overheid bundelt alle wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving in één wet: de Omgevingswet. Een grote verandering waar we ons binnen de gemeente Waalwijk op voorbereiden.

De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022 en heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures. In het bijzonder voor aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging.

Overgangsperiode

Bij de invoering van nieuwe wetgeving geldt een overgangsrecht voor lopende procedures. In de ‘Invoeringswet Omgevingswet’ is dit overgangsrecht als volgt geregeld:

  • Aanvragen voor bestemmingsplanwijziging
    Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na 1 januari 2022 ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan.
  • Aanvragen omgevingsvergunning
    Wanneer de aanvraag voor een omgevingsvergunning vóór 1 januari 2022 is ingediend, geldt het huidige recht. Voor aanvragen die op of na die datum worden ingediend, geldt de Omgevingswet.

Wat betekent dit voor bestemmingsplanprocedures?

Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan, vraagt de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wil je een aanvraag doen voor het wijzigen van een bestemmingsplan? Dien de concept aanvraag (concept bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken) dan vóór 1 juni 2021 in. Er is dan nog voldoende tijd om het bestemmingsplan op basis van het huidige recht te kunnen vaststellen. Daarmee voorkom je dat je het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet.
Mocht de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigen, dan verschuift ook de deadline voor het indienen van bestemmingsplanwijzigingen. 

Optie aanvraag omgevingsvergunning

Mocht het niet haalbaar zijn om de aanvraag vóór 1 juni in te dienen, dan is het wellicht een optie om een omgevingsvergunning aan te vragen volgens het huidige recht. Hiervoor geldt namelijk de datum van de aanvraag als peildatum voor het toe te passen recht.

Neem voor meer informatie en advies daarvoor contact op met Maaike Clijsen of Pascal Schreppers via mail: omgevingswet@waalwijk.nl of telefoon: (0416) 683456.

Op waalwijk.nl/omgevingswet vind je meer informatie over de stappen die gemeente Waalwijk zet ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet.