Nieuw Coalitieprogramma ‘Samen Duurzaam Vooruit’ (17-05-2018)

Op 16 mei jl. formeel aan de raad overhandigd.

Centraal voor de gemeenteraad van Waalwijk staat deze periode:  ‘Samen Duurzaam Vooruit’.  De economie bloeit. Dit maakt het mogelijk om juist nu investeringen te doen waar alle Waalwijkers van kunnen meeprofiteren. In de kwaliteit van samenleven, in het klimaat en in de economie. Dat is de kern van het coalitieprogramma van LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA dat op 16 mei jl. formeel aan de raad is overhandigd. De uitvoering van dat programma is in handen van  de wethouders: John van den Hoven (LokaalBelang), Ronald Bakker (VVD), Dilek Odabasi (GroenLinksaf) en Eric Daandels (CDA).

De coalitie vindt het belangrijk dat het goed gaat met de inwoners van de gemeente Waalwijk. En dat er een balans is tussen de ontwikkelingen aan de noordkant (bedrijvigheid) en de zuidkant (wonen, leven)  van de A59. In het coalitieprogramma is daartoe een aantal gerichte investeringen opgenomen.

Majeure opgaven
Naast de reeds bestaande majeure opgaven zoals de transformatie van het centrum, de realisatie van het nieuw Leder- en Schoenenmuseum, de Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat en de Insteekhaven, wil de coalitie aan de slag met twee nieuwe grote opgaven: Akkerlanen en Haven 8. In het plan Akkerlanen worden ca. 200 woningen gerealiseerd waarbij het streven is dit zo duurzaam mogelijk te doen. En met Haven 8 realiseert de gemeente grootschalige logistieke terreinen waar veel vraag naar is. Hierdoor is Waalwijk een toplocatie voor veel bedrijven.

Samenleven
Nieuwe opgaven liggen onder meer op het terrein van Samenleven en Sociaal Domein.  Goede welzijns-, sport- en culturele voorzieningen zorgen ervoor dat mensen prettig samenleven in wijken, actief kunnen meedoen op sociaal, cultureel of sportief vlak en zo veel mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. Hierdoor wordt veel duurdere zorg voorkomen. Doel is nog betere zorg en ondersteuning voor de inwoners door nog meer integraal te werken en beter gebruik te maken van de voorzieningen die er zijn. De coalitie wil onder meer de dagbestedingsmogelijkheden in relatie tot de Wmo vergroten.

Klimaatagenda
Voor duurzaamheid en klimaat starten de partijen een integrale aanpak. In samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties komt er een Klimaatagenda. Hierin worden concrete projecten opgenomen rondom de thema’s energie, (woning)bouw, afval en mobiliteit. Ook het versterken van groen en biodiversiteit is een belangrijk punt in het akkoord. Een groene omgeving draagt bij aan het geluk en gezondheid van de Waalwijkers en groen is belangrijk om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

Economie en werk
Voor economie en werk zet de coalitie in op het creëren van ruimte voor ondernemers, het in balans brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het bieden van ondersteuning aan de mensen die het nodig hebben. De partijen willen mensen aan een baan helpen door ondernemers te stimuleren arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of door via het transferium werkervaring op te doen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer arbeidsmigranten in Waalwijk komen wonen. Om te voorkomen dat de sociale samenhang in de wijken onder druk komt te staan, worden  enkele  grootschalige huisvestingsprojecten gerealiseerd. Huisvesting in de directe nabijheid van bedrijven heeft daarbij de voorkeur. Ook wordt ingezet op extra toezicht en controle.

Extra investeren
Voor het realiseren van bovengenoemde uitgangspunten zijn uiteraard financiële middelen nodig. De intensiveringen in het coalitieprogramma kunnen worden gerealiseerd zonder de OZB te verhogen. Onder meer door grondverkopen is er een aanzienlijke Algemene Reserve opgebouwd. Vanuit deze Algemene Reserve wil de coalitie 6,5 miljoen apart zetten voor nieuw beleid. De komende jaren werken de partijen verder aan een duurzaam financieel beleid en beheer.

Hieronder vind u het volledige coalitieprogramma inclusief de portefeuilleverdeling.