Natuurvriendelijke oevermonding Drongelens Kanaal (07-05-2021)

De oostkant van het Drongelens Kanaal wordt opnieuw ingericht als natuurvriendelijke oever.

Met name vissen zullen hier van profiteren, maar ook waterplanten en kleine waterbeestjes krijgen een beter leefgebied. De omgevingsvergunning hiervoor is begin april verleend en ligt nog tot en met woensdag 25 mei 2021 ter inzage op het stadhuis.

Het werkgebied ligt ter hoogte van rivierkilometer 235 van de Maas. Een rij houten palen beschermt de oever momenteel tegen golfslag. Daar tegenover ligt een aanlegsteiger voor recreatievaart. Het plan is om achter deze palenrij een deel van de oever flauw af te graven om een rustige ondiepe zone te creëren als aantrekkelijk leefgebied voor soorten als gele plomp, egelskop, fonteinkruiden en schelpdieren zoals zoetwatermosselen. Een gedeelte van deze natuurvriendelijke zone wordt afgerasterd om riet te laten groeien.

Nieuwe palenrijen

De huidige palen zullen vervangen worden door een nieuwe strategisch geplaatste palenrij, met openingen voor vis. Daarnaast zal er ook in de zwaaikom een rij houten palen komen, met daarachter een ecologisch gunstige zandlaag. Een dergelijke ‘geleiderail’ moet er voor zorgen dat jonge palingen (glasaal) gemakkelijker vanuit de Maas naar de aalgoot van Gemaal Gansoyen kunnen zwemmen. De omgeving zal naar verwachting weinig tot geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. 

Herstel ‘blauwe knooppunten’

De maatregel volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin hebben alle landen van de Europese Unie afspraken gemaakt over het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze oppervlakte- en grondwateren. Ook het herstellen van de verbinding tussen de Maas en haar zijwateren hoort daarbij. Het is belangrijk dat vissen ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen, op zoek naar voedsel en paaiplekken. Daarom herstelt Rijkswaterstaat in overleg met de waterschappen veel van die ‘blauwe knooppunten’, waaronder het Drongelens Kanaal. 

Afstemming 

Het ontwerp van deze maatregel is afgestemd met de Gemeente Waalwijk, Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en WSV De Bergse Maas. Als er in het vaarseizoen (1 april-1 oktober) werkzaamheden plaatsvinden, zal de aannemer daarover contact opnemen met de watersportvereniging. Rijkswaterstaat verkent momenteel met Sportvisserij Zuidwest-Nederland of er mogelijkheden zijn voor hengelsport na herinrichting van de oostoever. 

Vergunningen

De omgevingsvergunning is eind april verleend door de gemeente Waalwijk. Deze ligt nog tot en met 25 mei ter inzage op het gemeentehuis. Tot die tijd kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar maken, wat de gemeente vervolgens in behandeling neemt. De stukken zijn op afspraak in te zien. Voor deze ingreep was ook een watervergunning van het Waterschap Aa en Maas nodig. Deze heeft in februari-maart ter inzage gelegen en is inmiddels definitief verleend. Een derde benodigd besluit is het zogenoemde Projectplan Waterwet, dat ter inzage ligt van 11 mei tot en met 22 juni bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Belanghebbenden kunnen in die periode eventueel een zienswijze in dienen.

Planning

De werkzaamheden gaan nog niet meteen beginnen als de omgevingsvergunning definitief is verleend. Dat werk maakt namelijk onderdeel uit van een groter pakket van 10 maatregelen verspreid over verschillende Maasgemeenten. Per maatregel kan er bovendien dus sprake zijn van meerdere benodigde vergunningen. Rijkswaterstaat zoekt via een aanbesteding een aannemer voor de uitvoering. Die bepaalt straks zelf hoe en in welke volgorde de 10 locaties onder handen worden genomen. De verwachting is dat de werkzaamheden voor dit totale pakket eind 2021 van start gaan. Wanneer de monding van het Drongelens Kanaal aan de beurt is, is nu nog niet te zeggen. Het gehele pakket moet wel voor augustus 2022 klaar zijn.