Hoe denkt u over duurzame energie in onze regio? (07-10-2020)

U krijgt als inwoner van regio Hart van Brabant de gelegenheid om via een online vragenlijst uw mening te geven over de energietransitie in de regio.

De gemeente Waalwijk stapt -net als andere gemeenten in Nederland- over op duurzame energie. Hoe we dit willen gaan doen en onder welke voorwaarden staat beschreven in de Concept kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie. Om deze nota af te maken, hebben we op verschillende manieren reacties opgehaald bij onze inwoners en belanghebbenden. Op dit moment worden deze reacties bekeken en wordt er nagedacht over hoe we deze verwerken in de definitieve kadernota. In december wordt de kadernota voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De definitieve kadernota dient als input voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). In de concept-REKS, die in juni is vastgesteld, zijn de kaders van de energie- en klimaatstrategie geschetst. Inwoners in Hart van Brabant worden uitgenodigd om te reageren op deze plannen en actief mee te denken over een toekomstbestendige regio. Dit kan onder andere door het invullen van een online vragenlijst. Met dit onderzoek wil Regio Hart van Brabant een beeld krijgen van de wensen, zorgen en suggesties rondom de energietransitie en klimaatadaptatie. De resultaten en suggesties van inwoners vormen belangrijke input voor de definitieve REKS.

Input voor definitieve plannen

De vragenlijst is samengesteld door Regio Hart van Brabant, in samenwerking met de gemeenten en onderzoeksbureau ‘Het PON’. In de enquête komen onder andere vragen terug over energiebesparing en alternatieven voor aardgas om woningen te verwarmen. Ook kunnen inwoners hun mening geven over de opwek van duurzame energie met zonneparken en windturbines. Waar willen ze bijvoorbeeld wel of geen zonnevelden en windparken, en (hoe) willen ze participeren? Verder worden inwoners gevraagd naar hun ideeën over aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering.

Belangrijke rol voor inwoners

Voor een succesvolle energie- en klimaattransitie is draagvlak noodzakelijk. Bij het opstellen van de concept-REKS waren daarom naast de gemeenten, provincie en waterschappen ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven betrokken.
Ook inwoners hebben een belangrijke rol binnen de REKS. Eerder hebben jongeren in onze regio bijvoorbeeld al een manifest gepresenteerd met hun plannen voor de energietransitie. De online enquête is een volgende stap in de burgerparticipatie. De komende tijd worden vanuit de regio onder andere online bijeenkomsten (webinars), dialoogsessies en wandeltochten georganiseerd.

Naar een definitieve REKS

In de concept-REKS die in dit voorjaar is gepresenteerd staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten, en hieraan is meer dan een jaar werk vooraf gegaan. De komende maanden wordt toegewerkt naar de definitieve REKS, die in maart 2021 bekend is. Dan start ook de verwerking van de REKS in het omgevingsbeleid.

Meer informatie

Alle inwoners van de negen gemeenten in Hart van Brabant kunnen de enquête invullen via hetpon.nl/REKS-HVB (tot 2 november). Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en de overige activiteiten is te vinden op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.