De wijk-GGZ’er weet wat werkt (26-05-2020)

De gemeente Waalwijk werkt met een wijk-GGZ’er. De wijk-GGZ’er is het aanspreekpunt voor de directe omgeving, is mediator tussen (zorg)partijen en zorgt dat er gedaan wordt wat er gedaan moet worden. De wijk-GGZ’er werkt in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij gaat zo snel mogelijk af op mensen met een vermoeden van verward gedrag om escalaties te voorkomen. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGZ’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft en bemiddelt hierin. Dit voorkomt onnodig politie-inzet en verdere traumatisering bij de betrokkene.

Het aantal meldingen over kwetsbare personen of personen met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Mensen die verward gedrag vertonen ervaren problemen op het snijvlak van veiligheid en zorg. Deze mensen veroorzaken soms overlast, maar zij hebben vooral zorg en hulp nodig. Zij blijken in de praktijk echter lastig onder te brengen bij een hulpinstantie.

De wijk-GGZ’er:

  • Vult deze ruimte in door zelf hulpverlenend contact op te starten;
  • ​bemiddelt naar de passende zorg;
  • Ontlast daarmee de politie die zich anders noodgedwongen bezig houdt met taken waar ze onvoldoende op toegerust is.

Creatieve kracht

Een wijk-GGZ’er kent de weg binnen formele instanties zoals politie, gemeente, GGZ-instellingen en heeft een breed netwerk. Met dit brede netwerk kan hij die hulp bieden of organiseren, die op dat moment passend is. De wijk GGZ-er heeft een bijzondere positie binnen de hulpverlening: hij kan zonder indicatie of directe hulpvraag  contact maken met de betrokkene.

De wijk-GGZ’er:

  • Kent de huisartsen;
  • Heeft contacten met apothekers;
  • Heeft contacten met supermarkteigenaren, winkeliers, bibliotheken en andere plekken waar mensen met verward gedrag zich kunnen ophouden;
  • Heeft contacten bij de woningbouwcorporatie(s);
  • Enzovoort.

De wijk-GGZ’er in coronatijd

De wijk-GGZ’er heeft vaak te maken met mensen met een kwetsbare gezondheid. Dit betekent dat hij - zolang het coronavirus voor beperkende maatregelen zorgt - terughoudend omgaat met  huisbezoeken. De contacten tussen de GGZ’er en zijn contacten verlopen waar mogelijk per telefoon.
Daarnaast kan de wijk GGZ’er ook benaderd worden bij spanningen die juist ontstaan door de coronamaatregelen en de problemen die dat met zich mee kan brengen.

Melden

Heb je in jouw (directe) omgeving te maken met kwetsbare personen of personen met verward gedrag? Dan kun je contact opnemen met het meldpunt via 0800 8013.