Corona: informatie voor ondernemers (04-06-2020)

Noodpakket voor banen en economie

Een compleet en continu geactualiseerd overzicht vindt u bij de Kamer van Koophandel.

Gemeentelijke update 2 april 2020

Het kabinet heeft 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Daar kunt u als ondernemer behoorlijke last van hebben. Wij zetten alles op alles om u door deze periode heen te loodsen! De overheid heeft een noodpakket samengesteld. Hieronder leest u de inhoud. Heeft u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen over de regelingen? Bij de verschillende regelingen staan verwijzingen naar de websites waar veel vragen beantwoord worden.

Heeft u behoefte aan contact? Bel ons via 0416-683456 of mail naar business@waalwijk.nl. Wij staan voor u klaar!

Snel aan de slag met het noodpakket

Lees onder de afbeelding verder voor een uitgebreid overzicht van alle regelingen.

Het uitgewerkte noodpakket aan financiële maatregelen op een rij

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus ongekende steunmaatregelen te nemen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. De maatregelen in het kort:

 1. Ondersteuning zelfstandig ondernemers (TOZO)
 2. Tegemoetkoming getroffen sectoren (TOGS)
 3. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)
 4. Uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
 5. Uitstel betaling gemeentelijke belasting
 6. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 8. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
 9. Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
 10. Starterslift OverbruggingsLening (SOL) voor startups in Midden- en West-Brabant


1 Financiële ondersteuning ZZP’ers (TOZO)

Voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis, is er financiële steun. Dit is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Op deze website kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor deze regeling. Aanvragen kunt u ook meteen hier doen.

Dit zijn de eisen waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

2 Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren (TOGS)

De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.

De TOGS is hier aan te vragen. U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16.30 uur t/m vrijdag 26 juni 17.00 uur. U kunt alleen online aanvragen.

3 Overbrugging t.b.v. behoud van Werkgelegenheid (NOW; vanaf 6 april)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden. Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.

Zo werkt de NOW:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden;
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
 • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Alle informatie over de NOW vindt u hier.

4 (Uitstel) betaling van Rijksbelastingen

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden bij het Rijk. Nadat het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen. Om administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, krijgt u automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Ook de Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen.

U kunt uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Let op: dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen.

Hier vindt u alle informatie over de belastingmaatregelen.

5 Uitstel betalingen gemeentelijke belastingen (beleid gemeente Waalwijk)

Ondernemers krijgen de mogelijkheid om verzoeken in te dienen tot uitstel van betalingen van alle gemeentelijke belastingen. De gemeente kiest er voor om maatwerk te verrichten. Dit betekent dat ondernemers verzoeken kunnen doen tot uitstel van betaling. Met ondernemers maken we dan afspraken voor het treffen van betalingsregelingen. Deze maatregel gaat onmiddellijk in en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020. Verzoeken om uitstel van betaling kunnen ingediend worden via invorderingbelasting@waalwijk.nl of door contact op te nemen met Team Financiën 0416-683461 of 0416-683457 onder vermelding van naam, adres en aanslagnummer(s).

6 Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De GO-regeling staat voor Garantie Ondernemingsfinanciering. De regeling is voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Het maximum per onderneming wordt daarom tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

De GO loopt via de geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van de Rijksoverheid. Deze verruimingen worden binnen een week uitgevoerd.

Er is een informatieloket bij Rijksoverheid geopend met het volgende speciale telefoonnummer: 088-0422500. Hier is meer informatie te vinden. Op dit moment wordt gewerkt aan de precieze uitvoering.

7 Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven.

De financiële ondersteuning van Qredits (€ 6 miljoen) geldt voor 6.000 ondernemers die al een krediet bij Qredits hebben en uitstel tot aflossing aanvragen en daardoor rentekorting krijgen. Daarnaast hoopt Qredits op korte termijn 2.000 ondernemers een Overbruggingskrediet te verstrekken. Dit kunnen deels bestaande ondernemers van Qredits zijn en deels nieuwe klanten van Qredits voor overbruggingskrediet, die elders al een (bank)lening hebben. Op de website van Qredits is alle informatie te vinden.

8 Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De overheid staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden.

De uitgebreide informatie vindt u hier.

9 Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

De land- en tuinbouwsector wordt zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar hun producten. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen onder druk staan of (veelal bederfelijke) producten niet verkocht kunnen worden. Hierdoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven in financiële problemen komen. Daarom is er een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). De Borgstelling Landbouwkredieten (BL) is beschikbaar voor primaire agrarische bedrijven.

Meer informatie over de BL vindt u hier.


10 Starterslift OverbruggingsLening (SOL) voor startups in Midden- en West-Brabant

Veelbelovende startups in Midden- en West-Brabant die hard geraakt zijn door de gevolgen van het COVID-19 virus kunnen tijdelijk een aanvraag doen voor een overbruggingsfinanciering van maximaal € 50.000.

Deze Starterslift OverbruggingsLening (SOL) is bedoeld voor kansrijke startups en scale-ups waarin al veel is geïnvesteerd, maar die nog geen of nauwelijks omzet hebben. Meer informatie.