College van Waalwijk stemt in met Regionale Energie- en Klimaatstrategie (16-04-2021)

Het College van B&W heeft op 12 april ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant.

In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen zonder aardgas. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.
Op 27 mei neemt ook de gemeenteraad van Waalwijk een besluit over de REKS.

In het REKS-bod, dat je hier kunt lezen, staat onder andere welke gebieden geschikt zijn voor windmolens en zonnepanelen in het buitengebied en welke alternatieven er zijn voor het verwarmen van onze woningen met aardgas. Eind januari stelde de gemeenteraad van Waalwijk de kadernota ‘Grootschalige Opwek Duurzame Energie’ vast. De uitgangspunten uit deze kadernota zijn verwerkt in het REKS-bod. De gemeente Waalwijk gaat ook aan de slag met het opstellen van de Transitie Visie Warmte op weg naar het aardgasvrij verwarmen van woningen. 

Bekijk de animatie over de REKS.

Zorgvuldig proces met breed draagvlak
Aan het opstellen van de REKS is meer dan twee jaar gewerkt door onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie. Ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie. Daarnaast zijn inwoners op verschillende manieren betrokken bij de inhoud van de REKS. Dat gebeurde onder andere met informatieavonden, een regionale internetenquête en een jongerenproject.

In de plannen is nadrukkelijk aandacht voor inwoners. Zij moeten mee kunnen denken en profiteren van de energietransitie en veranderingen in hun omgeving. Participatie is daarbij een voorwaarde voor draagvlak, ook op lange termijn. Ook worden de opbrengsten van duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens gebruikt om een fijne omgeving te creëren om te wonen, werken en recreëren.

Verdere uitwerking
Tot 1 juli nemen ook de andere gemeenteraden in Hart van Brabant, de provincie en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. Zodra het REKS-bod door alle volksvertegenwoordigers is vastgesteld, wordt het ingediend bij het Rijk. Dan start ook de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een zorgvuldig proces dat voor elk project anders is en waarbij we ook onze inwoners en ondernemers nauw betrekken.

Over de Regionale Energiestrategie
O
p 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES, of bij ons REKS) beschrijft elke energieregio dus zijn eigen keuzes.

Meer informatie
Meer informatie over de REKS staat op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Hier is ook het REKS-bod in te zien en kun je een vereenvoudigde versie van de REKS vinden.