Maatregelen bij niet betalen gemeentelijke belastingen

Als u een belastingaanslag niet of niet volledig vóór de betaaltermijn betaalt, neemt de gemeente maatregelen. Het moment van bijschrijven op de rekening van de gemeente Waalwijk bepaalt of u invorderingskosten moet betalen.

Herinnering
Wanneer de betaaltermijn van de belastingaanslag is verstreken en u heeft de aanslag niet of niet volledig betaald, krijgt u een (kosteloze) herinnering.

Aanmaning
Heeft u na de herinnering nog steeds niet betaald of contact met Team Financiën/Invordering opgenomen, krijgt u een aanmaning. Voor het versturen van een aanmaning brengt de gemeente kosten in rekening. Het (nog) openstaand verschuldigd bedrag bepaalt de hoogte van deze kosten.
Voor bedragen tot € 454,00 zijn de extra kosten € 8,00. Voor bedragen boven de € 454,00 zijn de extra kosten € 17,00. (artikel 2 van de Kostenwet invordering Rijksbelastingen)

Dwangbevel
Als u de aanmaning niet op tijd(binnen veertien dagen na dagtekening) betaalt, dan volgt er een dwangbevel. Ook hier zijn kosten aan verbonden. De hoogte van deze kosten is ook afhankelijk van het (nog) openstaand bedrag. De kosten bedragen minimaal € 44,00.

Inbeslagname
Betaalt u ook na het dwangbevel niet, dan heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om uw openstaand belastingbedrag alsnog te innen. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op uw loon, uitkering, spaartegoeden, auto(s) of (on)roerende zaken. 

Komt het zover dat er zaken in beslag zijn genomen bij u , dan staat in het proces verbaal (opgemaakt door de deurwaarder) wanneer de verkoop hiervan plaatsvindt. De datum van verkoop is minimaal 4 weken na de inbeslagname. Een week voor verkoop plakt de deurwaarder een aankondiging van verkoop op het adres van de verkoop. De extra kosten voor bovenstaande handelingen kunt u terug vinden in de Kostenwet invordering Rijksbelastingen.

Betaal op tijd !
Kunt u niet betalen neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente Waalwijk zodat wij met u kunnen meedenken naar oplossingen om toch tot betaling van de gemeentelijke belastingen te komen.