Kindcentrum Zanddonk

Begin januari 2020 heeft kindcentrum Zanddonk haar deuren geopend. De aannemer is nog druk bezig met afrondende werkzaamheden zoals het bestraten van het terrein aan de westzijde van het schoolplein. Daarnaast wordt op korte termijn, na afronding van de asbestsanering, ook gestart met de sloop van de Jan van de Heijdenschool. De gemeente Waalwijk begint half / eind februari 2020 met de herinrichting van de openbare ruimte aan de zuid- en westzijde van het kindcentrum. Tijdens een inloopavond op 11 februari is het ontwerp voor deze herinrichting met omwonenden gedeeld. De aandachtspunten zijn waar mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp. Dit ontwerp ligt van 9 maart tot en met 23 maart 2020 ter inzage op het gemeentehuis aan de Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

Plangebied

De werkzaamheden van de gemeente vinden plaats binnen het geel gearceerde gebied. Zie onderstaande plattegrond.

Plattegrond waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Wat gaan we doen

•    Het aanleggen van Wadi’s (verlagingen in het terrein) waarin onder andere het regenwater van het kindcentrum, het schoolplein en de overige nieuwe infrastructuur wordt opgevangen. Gedeeltelijk infiltreert hier het regenwater. Overtollig regenwater wordt afgevoerd naar de bestaande watergangen gelegen langs de Mozartlaan en Beethovenlaan. 
•    Zowel in het zuidelijk deel als westelijk deel worden diverse nieuwe bomen aangeplant om het gebied een parkachtige uitstraling te geven.
•    Het aanbrengen van diverse voetpaden. Langs de nieuwe voetpaden wordt op strategische plaatsen openbare verlichting aangebracht.
•    Het aanbrengen van een openbaar trapveldje in het westelijke deel (langs de Beethovenlaan).
•    Het aanbrengen van een parkeerterrein en een kiss-and-ride-zone ter hoogte van de Mendelsohnstraat. Op het parkeerterrein worden 17 parkeerplaatsen en 1 invalide parkeerplaats aangelegd. 
•    De rijbaan van de Mendelsohnstraat tussen de Beethovenlaan en de bestaande rijbaanversmalling met voetgangersoversteekplaats wordt verbreed van 4,70 m naar 4,80 m. Tweerichting verkeer op dit wegvak is daardoor mogelijk. Langs dit wegvak worden buiten de rijbaan in totaal 5 langsparkeervakken aan de zuidzijde aangebracht. De langsparkeervakken hebben een breedte van 2,0 m. 
•    Herstellen van de bouwinrit / -uitrit door de bouwer van het kindcentrum. Hierbij wordt de voormalige situatie hersteld inclusief de bijbehorende gele geleide hekwerken en de openbare verlichting die hier aanwezig was. De voormalige oversteeksituatie wordt hersteld zoals deze was voor het realiseren van de bouwinrit/ -uitrit.

Ter inzage

Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er de gelegenheid om kennis te nemen van het definitief ontwerp en hierop een inspraakreactie te geven. 
Dit kan schriftelijk gedurende de termijn van terinzagelegging (van 9 tot en met 23 maart 2020). U kunt het ontwerp via de receptie van het stadhuis inkijken of hier www.waalwijk.nl/lidl inkijken. Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar voren brengen aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp openbaar gebied rondom kindcentrum Zanddonk”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open.

Ontwerp

Het definitief ontwerp voor de herinrichting vind je in de bijlage.

Meer informatie

Wij vertrouwen erop je voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de projectleider Arend Krijger. Hij is bereikbaar via akrijger@waalwijk.nl of via 0416 – 68 34 56.