Kerkstraat, van Brederodelaan en Dr. Mollerlaan

Het riool in de Kerkstraat, Van Brederodelaan en Dr. Mollerlaan is verouderd en wordt daarom binnenkort vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Dit is een rioolsysteem waarbij schoon water rechtstreeks de natuur in gaat en vuil afvalwater afgevoerd wordt naar het riool. Goed voor het milieu en het voorkomt tevens wateroverlast. Naast het vervangen van het riool vernieuwen we ook de bestrating.

Ontwerp en reactienota

In juni konden inwoners via een forum meepraten over de nieuwe inrichting van de Kerkstraat, Van Brederodelaan & Dr. Mollerlaan. Op het eerste schetsontwerp zijn veel reacties gekomen. Goed om te zien en dank daarvoor. Sommige reacties hebben wij meegenomen in een concept definitief ontwerp. Er zijn ook reacties die we niet verwerkt hebben. In de reactienota leest u waarom. Deze nota en het ontwerp vindt u in de bijlagen.

Indienen zienswijze

Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om een inspraakreactie te geven. Het concept definitief ontwerp ligt vanaf maandag 2 november tot en met maandag 16 november ter inzage bij de receptie op het stadhuis en in de bijlagen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Kerkstraat, Van Brederodelaan & Dr. Mollerlaan”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de volgende straten:
* De Kerkstraat tussen de Grotestraat en de Burgemeester Moonenlaan
* De Van Brederodestraat Tussen de Kerkstraat en Burgemeester Moonenlaan
* De Dr. Mollerlaan tussen de Burgemeester Moonenlaan en Burgemeester van de Klokkenlaan

Wat gaan we doen

* Het huidige riool wordt vervangen door een afzonderlijk vuilwater en regenwater riool
* De bestaande rijbaan, parkeervakken en trottoirs worden opnieuw ingericht
* Vergroten van de boomplantvakken in de Kerkstraat om de worteldruk te verminderen
* Alle oude betonnen bestratingsmaterialen worden vervangen door nieuwe betonnen bestratingsmaterialen
* Alle bestaande gebakken bestratingsmaterialen worden hergebruikt als deze nog voldoende goed zijn
* Aanbrengen snelheid remmende maatregelen

Planning

* Onderzoek en voorbereiding 4e kwartaal 2019 en 1e en deels 2e kwartaal 2020
* Uitvoering 2e, 3e en deels 4e kwartaal 2020

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.