Hoe zijn reacties opgehaald?

Er heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Een onafhankelijk bureau heeft het participatietraject begeleid. Op 1 juni 2020 ging het participatietraject van start. Vanaf mei tot oktober 2020 kon iedereen op de Concept-Kadernota reageren door een reactie in te dienen. Het doel van het participatietraject was om zoveel mogelijk mensen van de gemeente Waalwijk te vertellen over de kadernota én om actief reacties op te halen. Dit hebben we gedaan:

  • 10 stakeholdergesprekken met betrokkenen met een grote achterban;
  • 1 Energiecafé;
  • Verspreiden van een online enquête over de kadernota; en later huis-aan-huis.
  • Inloopbijeenkomsten in de verschillende kernen van de gemeente Waalwijk;
  • 1 jongerenbijeenkomst.

Voor een uitgebreide weergave van het participatietraject verwijzen we u naar het Participatieverslag.

Gesprekken met stakeholders

Er zijn verschillende partijen geïnterviewd. In totaal werden er tien interviews gehouden. Tijdens het interview werden vragen gesteld over wat de partijen van de kadernota vinden en hoe zij denken dat mensen mee zouden willen denken.

Energiecafé

Op 7 juli werd het energiecafé gehouden in het stadshuis van de gemeente Waalwijk. Het doel van de avond was informeren. Inwoners konden zich inschrijven voor verschillende tijdsvakken. Ieder tijdvak duurde anderhalf uur. In totaal konden 100 mensen zich aanmelden voor de bijeenkomst. 41 mensen hebben de bijeenkomst bezocht.

Online enquête

Ieder huishouden in de gemeente Waalwijk kreeg eind augustus een uitnodiging per post. In deze uitnodiging werd gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. In de enquête werd de inhoud van de kadernota kort uitgelegd en werden er vragen gesteld over de voorwaarden voor het grootschalig opwekken van windenergie en zonne-energie. In totaal hebben 1.627 mensen de enquête ingevuld. 75 procent van de respondenten vond de enquête een goede manier om zijn of haar mening te geven. Slechts 3 procent daarvan bestonden uit jongeren van 16 en 17 jaar. 51 procent van de mensen vulden in een voorkeur te hebben voor een combinatie van wind- en zonne-energie. 16 procent had een voorkeur voor alleen zonne-energie, 18 procent voor alleen windenergie. 12 procent wil geen duurzame energie. De meeste mensen hadden geen voorkeur voor windmolens in een lijn of in een cluster. Iets minder dan de helft maakt zich zorgen over het effect van grootschalige energie-opwek op hun gezondheid of directe omgeving. Benieuwd naar de resultaten? Zie de Infographic.

Inloopbijeenkomsten

In september 2020 zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. In totaal konden 135 mensen zich aanmelden. De bijeenkomsten zijn door 65 mensen bezocht. Het doel van de bijeenkomsten was vragen beantwoorden, gesprekken voeren en reacties ophalen.

Jongerenbijeenkomst

Jongeren zijn een moeilijk te bereiken doelgroep. Dit zien we ook terug in de resultaten van de online enquête: slechts 3% van de respondenten is jonger dan 25 jaar. Dit komt neer op 43 jongeren. De gemeente Waalwijk heeft daarom een extra bijeenkomst georganiseerd om met jongeren het gesprek in te gaan. 11 jongeren waren hierbij aanwezig.

Wat is er opgehaald?

De opbrengsten van het participatietraject zijn:

  • Tijdens de bijeenkomsten hebben inwoners zelfstandig of samen met de tafelleider hun reactie geformuleerd op de kadernota. Alle reacties zijn apart door de gemeente bekeken en meegenomen in het schrijven van de definitieve kadernota.
  • De enquête is door 1.627 mensen ingevuld. Men kon reageren op verschillende onderdelen uit de kadernota. 75 procent van de respondenten vond de enquête een goede manier om zijn of haar mening te geven
  • Een uitkomst van de peiling van de mening van inwoners over het opwekken van grootschalige energie. De meerderheid van de mensen die de enquête hebben ingevuld is voor het opwekken van duurzame energie door middel van zon en/of wind
  • Meerdere adviezen voor het aanpassen van de concept kadernota.

Terugkoppeling

Na het participatietraject is de concept kadernota aangepast. De definitieve kadernota is op 28 januari 2021 geamendeerd vastgesteld door de gemeenteraad. De inwoners die een reactie hebben ingediend op de concept kadernota, hebben een terugkoppeling daarop ontvangen via de reactienota. 
Onder downloads zijn de kadernota en het amendement terug te vinden.