Herinrichting Willem van Gentsvaart

Onlangs informeerden wij u over de plannen om de Willem van Gentsvaart opnieuw in te richten. Goed om te zien dat bewoners van zich lieten horen. Jullie wensen en opmerkingen hebben we, indien mogelijk, meegenomen in een definitief ontwerp. Dit ontwerp ligt vanaf 20 mei ter inzage. Tot 3 juni heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

Aanpassingen in het definitief ontwerp

  • Het asfalteren van de rijbaan buiten de bebouwde kom komt te vervallen. De bestaande klinkers worden hergebruikt. Wel wordt de wegconstructie verstevigd met een puinfundering en worden de opsluitbanden vervangen door nieuwe zwaardere opsluitbanden;
  • De door bewoners aangebrachte berm/inrit verhardingen blijven liggen. De perceeleigenaren die gemeentegrond in gebruik hebben genomen, worden in een persoonlijke brief geïnformeerd over het gebruik van de gemeentegrond;
  • Het aanbrengen van de bomen komt te vervallen;
  • Ontbrekende verkeersborden worden weer teruggeplaatst.

Ontwerp
Het definitief ontwerp vindt u in de bijlage. 

Procedure
Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om een inspraakreactie te geven. Gedurende de termijn van 20 mei 2020 tot en met 3 juni 2020 ligt het ontwerp ter inzage bij de receptie op het stadhuis en in de bijlage. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Willem van Gentsvaart”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college. Het besluit en de inhoud van de consultatienota wordt met u gedeeld via deze webpagina.

Uitvoering
De uitvoering staat gepland voor augustus/september 2020.
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt u nog nader geïnformeerd.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo, via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.