Herinrichting Sprangseweg

Oorspronkelijk zou uw straat onderdeel uitmaken van de snelfietsroute. Nu die route door de gemeenteraad is gewijzigd en daardoor niet meer door uw straat loopt, gaan we uw straat inrichten als autostraat. Via de enquête op waalwijk.onzewijk.nl hebben inwoners en bedrijven een aantal voorkeuren aangegeven. Deze voorkeuren zijn meegenomen in een definitief ontwerp. Dit ontwerp ligt vanaf 20 mei ter inzage. Tot 3 juni heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Definitief ontwerp
•    De Sprangseweg wordt ingericht als autostraat
•    De Sprangseweg blijft tweerichtingsverkeer
•    Meer groen mogelijk met een voetpad aan 1 zijde 
•    Gemarkeerde parkeervakken op de rijbaan. 
Het definitief ontwerp vindt u in de bijlage.

Procedure
Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om een inspraakreactie te geven. Gedurende de termijn van 20 mei 2020 tot en met 3 juni 2020 ligt het ontwerp ter inzage bij de receptie op het stadhuis en in de bijlage. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Sprangseweg”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college. Het besluit en de inhoud van de consultatienota wordt met u gedeeld via deze webpagina.

Uitvoering
De uitvoering vindt dit jaar nog plaats.
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt u nader geïnformeerd.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo, via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.