Herinrichting Orteliuslaan eo

De gemeente heeft plannen om de Orteliuslaan, Gemma Frisiusstraat, gedeelte van de Liefrinckstraat, Hendrik Verheesstraat en Krayenhofflaan te herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden, de slechte staat van de bestrating van wegen en stoepen en het volgen van de duurzaamheidsdoelstelling voor 10% meer groen. Eind 2020 kon u reageren op een eerste schetsontwerp voor de herinrichting van uw straat. Bedankt voor alle reacties. Deze zijn, indien mogelijk, meegenomen in een concept definitief ontwerp.

Ontwerp

Het concept definitief ontwerp vindt u in de bijlage. Een groot deel van de opmerkingen zijn hierin verwerkt. Een korte toelichting op het ontwerp en de meest gestelde vragen:

•        Het huidige riool wordt vervangen door een afzonderlijk vuilwater en schoonwater riool. Gelijktijdig worden het hemelwater dat van het dak aan de voorzijde van de woning komt afgekoppeld van het vuilwaterriool en via het hemelwaterriool afgevoerd.

•        De bestaande rijbaan, parkeervakken en trottoirs worden opnieuw ingericht.

•        We verbeteren de groenvoorzieningen, ook slechte bomen worden vervangen.

•        Alle oude betonnen bestratingsmaterialen worden vervangen door nieuwe betonnen bestratingsmaterialen.

•        Alle bestaande gebakken bestratingsmaterialen worden hergebruikt als deze nog voldoende goed zijn.

•        Alle verlichting vervangen we door energiezuinige verlichting.

•        Op verzoek van veel inwoners hebben we het aantal parkeerplaatsen toch kunnen uitbreiden.

•        De Hendrik Verheesstraat en Krayenhofflaan worden eenrichtingsverkeer.

•        De Hendrik Verheesstraat richting de Van Berckenrodelaan wordt een doodlopende straat.

•        In de Hendrik Verheesstraat blijven de bomen behouden. Het riool kan hierdoor in deze straat niet vervangen worden. We geven hem wel een nieuwe binnenkant door het aanbrengen van een glasvezelversterking. Relinen heet dat. Met deze methode kan het riool er weer tientallen jaren tegenaan.

•        Sommige stoepen worden versmald en daardoor kunnen we de groenstroken verbreden.

•        In het huidige speeltuintje verdwijnen de speeltoestellen. We brengen hier enkel gras aan. Hierdoor ontstaat er een groene plek waar op eigen initiatief gespeeld kan worden. We leggen de groene plek ook iets verdiept aan zodat het regenwater uit de omgeving hier goed de grond in kan zakken.

•        Op sommige plekken, bijvoorbeeld in de Liefrinckstraat, is het niet mogelijk om extra bomen te plaatsen in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen ondergronds.

•        In de Orteliuslaan worden alle lindes gekapt en vervangen door nieuwe bomen.

•        Er komt een verhoogd plateau op de kruising van de Liefrinckstraat en de Orteliuslaan.

•        Een aantal persoonlijke verzoeken voor het kappen van bomen is niet meegenomen. Deze bomen hebben nog een te lange levensduur volgens ons bomenkapbeleid. Overlast zoals bladafval is ook geen gegronde reden om bomen te kappen.

De groenkeuzes bekijken we nadat het ontwerp definitief is. Daar betrekken wij u tegen die tijd weer bij. U kunt dan uit een aantal keuzes uw voorkeuren aangeven.

Indienen inspraakreactie

Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om een inspraakreactie te geven. Het concept definitief ontwerp ligt vanaf 6 juli 2021 tot en met 21 juli 2021 ter inzage bij de receptie op het stadhuis en vindt u in de bijlage. Schriftelijke spraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Orteliuslaan, Gemma Frisiusstraat, gedeelte van de Liefrinckstraat, Hendrik Verheesstraat en Krayenhofflaan”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college.

Voorlopige planning

•        Definitief ontwerp: 15 september 2021

•        Start werkzaamheden: april 2022. De aannemer informeert u hier tegen die tijd over. Ook wat dit voor de bereikbaarheid betekent.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Jos van Westerloo (projectleider) via: jvanwesterloo@waalwijk.nl. U kunt hem ook telefonisch bereiken van maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 16:30 uur op 0416 – 68 3456.