Herinrichting openbaar gebied Lidl

In het kader van de integrale gebiedsontwikkeling buurtwinkelcentrum Laageinde in Waalwijk hebben in 2019 twee informatiebijeenkomsten over de herinrichting van de openbare ruimte plaatsgevonden. Hierin zijn voorlopige ontwerpen van de openbare ruimte rondom het buurtwinkelcentrum gepresenteerd en toegelicht en zijn de aanwezigen in de gelegenheid gesteld (schriftelijk) te reageren. Het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom het buurtwinkelcentrum Laageinde is in concept gereed. Het ontwerp ligt in de periode van 18 maart tot en met 31 maart ter inzage.

Ontwerp

In de bijlage vindt u het voorlopig ontwerp.

Ter inzage

Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er de gelegenheid om kennis te nemen van het voorlopig ontwerp en hierop een inspraakreactie te geven. Dit kan schriftelijk gedurende de termijn van terinzagelegging (van 18 maart tot en met 31 maart 2020). U kunt het ontwerp via de receptie van het stadhuis inkijken of hier www.waalwijk.nl/lidl inkijken. Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar voren brengen aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp openbaar gebied rondom LIDL”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open.

Planning

Medio 2020 verwacht LIDL te kunnen starten met de werkzaamheden. Dit houdt in dat eerst het huidige gebouw van de LIDL gesloopt moet worden voordat er gestart wordt met de nieuwbouw.

Aansluitend kan er gestart worden met bouwrijp maken (riolering en NUTS). Naar verwachting zal er begin 2021 woonrijp gemaakt worden (bestrating en groen) en daarna gaat de nieuwe winkel open.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider Dennis van Boven. Hij is bereikbaar via dvanboven@waalwijk.nl of via 0416-683456. Hij staat u graag te woord.

Te downloaden: