Herinrichting Burg. van Grotenhuisstraat eo

De gemeente heeft plannen om de Burgemeester van Grotenhuisstraat en de Burgemeester de van der Schuerenstraat te herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden, de slechte staat van de bestrating van wegen en stoepen en het volgen van de duurzaamheidsdoelstelling voor 10% meer groen.

In april kon u reageren op een eerste schetsontwerp voor de herinrichting van uw straat. Bedankt voor alle reacties. Deze zijn, indien mogelijk, meegenomen in een concept definitief ontwerp. 

Ontwerp


Het concept definitief ontwerp vindt u in de bijlage. De meeste opmerkingen zijn hierin verwerkt. Een korte toelichting op het ontwerp en de meest gestelde vragen:
•    Het huidige riool wordt vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Het bestaande riool wordt vervangen en aangesloten op alleen vuil water. Naast het vuilwaterriool wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd voor het regenwater.
•    We brengen meer groen aan. Dit doen we door zo veel mogelijk onnodige verharding weg te nemen. Op verzoek van veel inwoners behouden we de stoep aan de westkant van de Burgemeester van Grotenhuisstraat en aan de noordzijde van de Burgemeester de van der Schuerenstraat. Wel worden de stoepen iets versmald om zo toch meer groen aan te kunnen brengen. 
•    De bestaande wegen en stoepen worden opnieuw ingericht. De klinkers van de wegen worden hergebruikt. De stoeptegels worden vervangen door kleine tegels (20 x 20 cm). Deze zijn sterker en onze ervaring is dat deze onderhoudsvriendelijker zijn (minder last van onkruid).
•    De 30-kilometerzone blijft en wordt als zodanig ingericht door meer snelheidsremmende maatregelen aan te brengen.
•    Er komt een verhoogd plateau op de kruising van de Burgemeester van Grotenhuisstraat-Burgemeester de van der Schuerenstraat.
•    Op de T-kruising bij de Burgemeester Moonenlaan met de Burgemeester van Grotenhuisstraat komt een inritconstructie (vergelijkbaar met de T-kruising bij de Burgemeester de van der Schuerenstraat met de Burgemeester Verwielstraat).
•    Parkeren op de weg aan twee kanten blijft.
•    De breedte van de weg blijft gelijk (6 meter).
•    Het tweerichtingsverkeer blijft.
•    De verlichting blijft hetzelfde.
•    Omdat er veel vragen waren over het behoud en kappen van bomen is er een extra bomenonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er nog meer bomen onvoldoende restlevensduur hebben. In plaats van twee bomen kappen we acht bomen. De bomen worden vervangen door 32 nieuwe bomen. Daarmee bereiken we de doelstelling van 10% meer groen.
•    Een aantal persoonlijke verzoeken voor het kappen van bomen is niet meegenomen. Deze bomen hebben nog een te lange levensduur volgens ons bomenkapbeleid. Overlast zoals bladafval is ook geen gegronde reden om bomen te kappen. 
•    Op verzoek van inwoners worden de opritten niet versmald.
•    De opstelplaats van de vuilcontainer verplaatsen we niet vanwege het zicht daarop voor andere inwoners.

Indienen inspraakreactie


Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om een inspraakreactie te geven. Het concept definitief ontwerp ligt vanaf 21 juni 2021 tot en met 2 juli 2021 ter inzage bij de receptie op het stadhuis en vindt u in de bijlage. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Burgemeester van Grotenhuisstraat en Burgemeester de van der Schuerenstraat”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college.

Voorlopige planning


•    Definitief ontwerp: 14 juli 2021 
•    Start werkzaamheden: vierde kwartaal 2021. De aannemer informeert u hier tegen die tijd over. Ook wat dit voor de bereikbaarheid betekent.

Reageren


Bij de keuze van het type bomen en de onderbeplanting betrekken wij u later. U mag uw voorkeur aangeven. De keuze met de meeste stemmen wordt dan opgenomen in het ontwerp.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Jos van Westerloo (projectleider) via: jvanwesterloo@waalwijk.nl. U kunt hem ook telefonisch bereiken van maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 16:30 uur op 0416 – 68 3456. 
 

Te downloaden: