Herinrichting Besoyensestraat

Het ontwerp voor de herinrichting van de Besoyensestraat is definitief. De ontvangen inspraakreacties zijn grotendeels in het ontwerp verwerkt. In de bijlage vindt u de consultatienota zienswijzen waarin is aangegeven waarom reacties wel of niet hebben geleid tot een aanpassing in het ontwerp.

Bouwkundige vooropname

Vlak voor de start van de werkzaamheden wordt er door een externe partij telefonisch contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een bouwkundige vooropname. Uw woning wordt dan vastgelegd in beeld en geschrift. Deze ‘nulmeting’ dient als referentiepunt mocht er onverhoopt schade ontstaan. U bent niet verplicht om hieraan mee te werken. Wij raden het wel aan om eventuele discussies achteraf te voorkomen.

Ontwerp

In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp.

Planning

We voeren het werk in samenspraak met de NUTS-partijen gefaseerd uit, zodat woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven.
De fasering ziet er voorlopig als volgt uit:
-    Fase 1: Start werkzaamheden bij de splitsing met de Liefrinkstraat, de werkrichting in de Besoyensestraat is zuidwaarts richting de Floris V-laan;
-    Fase 2: Vanaf de Liefrinkstraat naar het noorden tot aan de splitsing met de Mercatorlaan;
-    Fase 3: Vanaf de Mercatorlaan tot aan de Grotestraat;
-    Fase 4: Kruisstraat vanaf de Grotestraat tot aan de Taxandriaweg.

De reden dat we midden in de straat beginnen, in dit geval bij de Liefrinkstraat, is omdat dit qua diepteligging van het riool het diepste punt is in de straat. Riolering wordt aangelegd vanaf het diepste punt naar het hoogste punt.

De duur van de totale werkzaamheden bedraagt naar verwachting circa een jaar.

Vertraging

De verwachting was dat we in het derde kwartaal van 2020 zouden starten met de werkzaamheden. Vanwege de stikstofproblematiek en het nabijgelegen Natura 2000-gebied de Westelijke Langstraat kan dit voorlopig nog niet. De provincie Noord-Brabant zal eerst een standpunt in moeten nemen of wij als gemeente wel of niet mogen uitvoeren als er sprake is van een stikstofoverschrijding. Wij verwachten daardoor dit jaar niet meer te kunnen starten met de werkzaamheden.

Zodra wij akkoord hebben van de provincie gaan wij over tot aanbesteden van de werkzaamheden. Dan zal er meer bekend zijn over de planning en wordt u hierover nader geïnformeerd.

Herinrichting Besoyensestraat

De aanleiding van de herinrichting is het verouderde riool dat vervangen moet worden. Er komt een hemelwaterriool onder de rijbaan te liggen. Dit is een gescheiden rioolsysteem waarbij schoon water rechtstreeks de natuur in gaat en vuil afvalwater het riool in gaat. Goed voor het milieu en het voorkomt tevens wateroverlast. Naast het vervangen van het riool brengen we ook verbeteringen aan bij onder andere de groenvoorziening, de verlichting, de parkeermogelijkheden en de bestrating.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider Jos van Westerloo. Hij is bereikbaar via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via 0416 - 68 34 56. Hij staat u graag te woord.