Heffingen

Schoon water en bescherming tegen wateroverlast en overstromingen kost geld. Daarvoor legt zowel de gemeente als het waterschap verschillende waterbelastingen op. Hieronder een overzicht:

Gemeentelijke waterbelasting/rioolheffing
Voor onderhoud en vervanging van het riool betaalt ieder bedrijf en huishouden rioolbelasting: de rioolheffing(en). De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de hoogte van de rioolheffing.
Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de legesverordening en de Verordening rioolheffing 

Waterschapsheffingen
Het aanleggen, verbeteren, beheren en onderhouden van watersystemen en rioolwaterzuiveringsinstallaties kost veel geld. Aangezien iedereen er belang bij heeft, betaalt iedereen, zowel inwoners als bedrijven, mee aan het werk van het waterschap. Er zijn drie soorten waterschapsheffingen:

Zuiveringsheffing
Alle huishoudens die afvalwater lozen op het riool of via een lokale minizuivering (IBA – Individuele Behandeling van Afvalwater), betalen zuiveringsheffing. Met de opbrengst zorgt het waterschap voor het transport van het afvalwater naar de rioolwaterzuivering en het schoonmaken van dat water op de zuivering.

Verontreinigingsheffing
De verontreinigingsheffing wordt alleen opgelegd aan inwoners en bedrijven die hun afvalwater rechtstreeks lozen op oppervlaktewater (zoals bronneringswater). Het tarief van de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing is voor 2012 vastgesteld op € 49,60 per vervuilingseenheid.

Watersysteemheffing
De opbrengsten van de watersysteemheffing gebruikt het waterschap voor het op peil houden van het water in sloten, beken en rivieren en voor de bescherming van West- en Midden-Brabant door het beheer en onderhoud van dijken. De watersysteemheffing wordt opgelegd aan de hoofdbewoner van een woning, de eigenaar van grond en de eigenaar van een woning.

Drinkwaterrekening
De rekening van het drinkwaterverbruik betaalt u aan Brabant Kijk hiervoor op www.brabantwater.nl

Grondwaterheffing
Wanneer u grote hoeveelheden grondwater onttrekt betaalt u een grondwaterheffing aan de provincie.