Groenstructuurplan

In dit plan staat de groene hoofdstructuur beschreven en ambities om deze te versterken. De groene hoofdstructuur is het belangrijkste en meest waardevolle openbare groen. Het zijn groenelementen die op dorps-, stads- of zelfs gemeentelijk niveau van belang zijn.

Cultuurhistorie en het landschap zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de groene hoofdstructuur, omdat deze elementen bijdragen aan de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van de gemeente. Daarnaast betreft het structuren die de stedenbouwkundige opbouw en verkeersstructuur van de verschillende woonkernen weergeven, zoals bomenrijen en -lanen langs gebiedsontsluitingswegen.

Het groenstructuurplan (67 MB) vormt één van de vertrekpunten voor reconstructies van straten en wegen. Ook wordt het gebruikt voor de totstandkoming van bestemmingsplannen, toetsing van bouwplannen en het beoordelen van aanvragen voor de aankoop van snippergroen.