Geactualiseerd exploitatieplan bestemmingsplan Driessen, Waalwijk

Bij vaststelling van het bestemmingsplan Driessen heeft de gemeenteraad op 14 juni 2013 tevens het globaal exploitatieplan Driessen vastgesteld.

Onder toepassing van artikel 6.15 lid 3 Wro maakt het college van Waalwijk bekend dat de raad in zijn vergadering van 9 juli 2020 bij de vaststelling van de Nota Grondexploitatie 2020 tevens het geactualiseerde globale exploitatieplan 2020 voor bestemmingsplan Driessen heeft vastgesteld.

Het plangebied van bestemmingsplan Driessen ligt ten zuiden van het Halve Zolenfietspad, ten westen van de provinciale weg N261/Midden-Brabantweg, ten noorden van de bestaande bebouwing van de kern Sprang en ten oosten van de Bernhardstraat/Julianalaan.

De gemeente voert deze herziening door vanwege de wettelijke verplichting op grond van artikel 6.15 Wet ruimtelijke ordening om het exploitatieplan ten minste één keer per jaar te herzien. Het betreft een herziening op niet structurele onderdelen van het exploitatieplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Het vaststellingsbesluit en geactualiseerd exploitatieplan is langs elektronische weg raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met ID nr.

NL.IMRO.0867.ExplWWDriessen2020-EX01 en via de website van de gemeente, www.waalwijk.nl, onder aan deze pagina..

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met heer H. Gillis van team TREW via telefoonnummer 0416-683830.