De Wierd

Herinrichting De Wierd

Afgelopen maand heeft u kunnen stemmen over de herinrichting van het openbare gebied na de sloop van de Wierd. In de enquête zijn drie varianten voorgelegd voor de herinrichting van dit gebied. 

Ontwerp

Het ontwerp dat in de enquête door de meeste omwonenden is gekozen, vindt u in de bijlage

Ter inzage

Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er de gelegenheid om kennis te nemen van het voorlopig ontwerp en hierop een inspraakreactie te geven. Dit kan schriftelijk gedurende de termijn van terinzagelegging (van 16 november tot en met 29 november 2020). U kunt het ontwerp via de receptie van het stadhuis inkijken of hier vanuit de bijlage inkijken. Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar voren brengen aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp openbaar gebied de Wierd”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open.

Vergunningsprocedure

Nadat het college van Waalwijk het ontwerp heeft vastgesteld zal de vergunningsprocedure om de daadwerkelijke aanleg van dit openbare gebied mogelijk te maken aansluitend worden opgestart.
 

Planning

Oktober - November 2020
- ontwerp in samenspraak met bewoners

Q4 2020 / Q1 2021 (afhankelijk van akkoord omgevingsdienst)
- start sloop

Q1 2021 (afhankelijk van de vorderingen van de sloop en het verlenen van de omgevingsvergunning van het openbare gebied) 
- herinrichting slooplocatie

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Dennis van Boven, projectleider van de gemeente Waalwijk. Hij is bereikbaar via dvanboven@waalwijk.nl. U kunt hem ook bereiken op (0416) 683 456.

Te downloaden: