Bestemmingsplan en welstand

Bestemmingsplan
De bebouwingsmogelijkheden worden omschreven in het bestemmingsplan De Rugt. Dit plan bestaat uit een toelichting, voorschriften en een verbeelding.  De combinatie van voorschriften en verbeelding bepalen samen de ruimtelijke voorwaarden voor het bouwen van een woningen. De gemeente Waalwijk toetst of uw bouwplan hieraan voldoet. De belangrijkste voorwaarden:

Voorschrift De Rugt

Minimale afstand tot
zijdelingse perceelsgrens 

Minimaal 3 meter *
Maximale diepte, exclusief
eenlaagse aanbouwen
12 meter
Maximale breedte 10 meter
Maximale goothoogte   6 meter
Maximale bouwhoogte 11 meter
Maximale dakhelling 45 graden

* binnen deze afstand mogen wel bijgebouwen zoals een garage gebouwd worden;

Beeldkwaliteit en welstand
Voor de Rugt wordt gestreefd naar een architectonische verwantschap in bebouwing. Bouwplannen in de Rugt dienen daarom te passen binnen de architectonische kaders zoals vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan De Rugt. Hierop wordt toegezien door de welstandscommissie.