De kadernota

Achtergrond

Waalwijk en alle andere gemeenten in Nederland hebben als doel om CO2-arm te worden en alle verbruikte energie duurzaam op te wekken. Om dit doel te bereiken, moeten we onze CO2-uitstoot in 2030 beperken tot 49% vergeleken met 1990. In 2043 willen we dat de CO2-uitstoot nul is. Een afname in CO2-uitstoot bereiken we vooral door energie te besparen en de energie die we nodig hebben duurzaam op te wekken. In 2030 willen we 50% van ons energieverbruik daarom duurzaam opwekken en een besparing halen van 15%.

Om de doelen te bereiken, maken regio’s plannen die samenkomen in de Regionale Energiestrategie (RES). Hier staat in hoe en waar energie bespaard kan worden. Op regionaal niveau werkt de gemeente Waalwijk aan de RES in de regio Hart van Brabant. In Hart van Brabant is Klimaatadaptatie (K) als extra onderwerp meegenomen: Een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Wilt u meer weten over de REKS? Bezoek dan deze website.

Elektriciteit opwekken in Waalwijk

In 2030 willen we de helft van de elektriciteit die we gebruiken in de gemeente Waalwijk duurzaam opwekken. Net zoals veel andere gemeenten in Nederland. We hebben het dan over de helft van het stroomverbruik in woningen, maar ook bijvoorbeeld in de industrie, scholen, winkels, kantoren en de openbare verlichting. We zetten al een stap in de goede richting door de daken van bedrijven in onze gemeente zoveel mogelijk vol te leggen met zonnepanelen. De rest van de energie die we verbruiken willen we op een andere manier opwekken, namelijk met windmolens en met zonnevelden. De afgelopen jaren zijn deze technieken ver ontwikkeld en er is bewezen dat ze werken. Met windenergie en zonne-energie kunnen we in 2030 de helft van onze energie duurzaam opwekken. 

De gemeente Waalwijk heeft onderzocht hoe we dit het beste kunnen doen en onder welke voorwaarden. Dit hebben we opgeschreven in de ‘Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie’: een notitie met voorwaarden en regels die gebruikt kan worden om nieuwe projecten voor windenergie en zonne-energie te beoordelen. 

In de kadernota zijn de mogelijkheden voor grootschalige duurzame energieopwekking in de gemeente Waalwijk uitgewerkt. De gemeente heeft de toekomstige behoefte aan elektriciteit van de hele gemeente onderzocht. Zo weten we hoeveel duurzame energie we zouden moeten opwekken. Ook is uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor zonne-energie en windenergie, en is er nagedacht over de voorwaarden waaraan windenergie en zonne-energie moeten voldoen. 


Klik op de afbeelding voor een vergroting

Wat ging vooraf?

Voor de kadernota heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Een onafhankelijk bureau heeft het participatietraject begeleid. Op 1 juni 2020 ging het participatietraject van start. Vanaf mei tot oktober 2020 kon iedereen op de Concept-Kadernota reageren door een reactie in te dienen. Het doel van het participatietraject was om zoveel mogelijk mensen van de gemeente Waalwijk te vertellen over de kadernota én om actief reacties op te halen. Dit hebben we gedaan:

  • 10 stakeholdergesprekken met betrokkenen met een grote achterban
  • Energiecafé
  • Enquête onder inwoners. Bekijk de resultaten in deze Infographic
  • Inloopbijeenkomsten in de verschillende kernen van Waalwijk
  • Jongerenbijeenkomst

Voor een uitgebreide weergave van het participatietraject verwijzen we u naar het Participatieverslag.

Na het participatietraject is de concept kadernota aangepast. De definitieve kadernota is op 21 juni  2021 geamendeerd vastgesteld door de gemeenteraad. De inwoners die een reactie hebben ingediend op de concept kadernota, hebben een terugkoppeling daarop ontvangen via de reactienota