Curtiusstraat, Roëllstraat, Sprenger van Eijkstr Van Bossestraat

PRAAT MEE OVER DE HERINRICHTING VAN UW STRAAT

Op 15 april 2020 informeerden wij u over het voorlopig ontwerp voor de reconstructie Mr. van Bossestraat, Dr. Donker Curtiusstraat, Mr. Roëllstraat en Mr. Sprenger van Eykstraat. Hierop ontvingen wij drie reacties. Deze zijn nu verwerkt in het definitief ontwerp. Dit ontwerp ligt vanaf 27 mei ter inzage. Tot 10 juni heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Wat gaan we doen
* Het huidige riool wordt vervangen
* De bestaande rijbaan, parkeervakken en trottoirs worden opnieuw ingericht en indien mogelijk uitgebreid
* We verbeteren en vergroten de groenvoorzieningen
* Aanbrengen snelheid remmende maatregelen

Vraag en antwoord op voorlopig ontwerp
•    Op de hoek van de Dr. Nolenslaan – Dr. Donker Curtiusstraat wordt de bestaande boom gekapt en een nieuwe boom geplant. Deze zal naar verwachting iets verder naar het zuiden komen. Verzoek om rekening te houden met de aanwezige zonnepanelen. Graag niet hoger dan 5 a 6 meter.

Wij moeten nog onderzoeken of er een boom terug geplant kan worden vanwege de ligging van kabels en leidingen. Als er een nieuwe boom terug komt, houden wij rekening met uw verzoek. 

•    Wat betreft de Mr. Sprenger van Eykstraat, bij de informatieavond is aangegeven dat de boom tegenover nummer 20 en een boom tegenover nummer 2 gekapt zou worden. Verder is verteld dat er twee extra parkeerplekken zouden komen. Ik vind hier in de brief niets meer van terug; is dit gewijzigd, zo ja waarom?

-    De boom tegenover nummer 2 wordt gekapt omdat deze boven op het riool staat. Voor het vervangen van het riool moet de boom gekapt worden. Deze boom komt ook niet terug omdat een boom op het riool niet wenselijk is. 
-    De boom tegenover nummer 20 wordt gekapt in verband met een andere indeling en aanleg van extra parkeervakken. Naast Dr. Nolenslaan 25 komt een nieuw en groter plantvak. Het is de bedoeling dat daar een nieuwe boom geplant wordt.
-    Op dit moment zijn er in de Mr. Sprenger van Eykstraat 10 parkeerplaatsen. Met de reconstructie kunnen wij 4 extra parkeerplaatsen aanleggen. In totaal komen er straks 14 parkeerplaatsen. Op de tekening kunt u zien hoe de parkeervakken komen te liggen. 

•    Verzoek is gekomen om ter hoogte van een achterompad het voetpad te verlagen, zodat er eenvoudiger met de (bak)fiets opgereden kan worden. 

Waar mogelijk wordt een verlaging aangebracht in het voetpad. Op de tekening wordt dit aangegeven met een wat dikker streepje. Wij kunnen echter niet garanderen dat voor een dergelijke verlaging van het voetpad niet geparkeerd wordt. 

Ontwerp
Het definitief ontwerp vindt u in de bijlage. 

Procedure
Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om een inspraakreactie te geven. Gedurende de termijn van 27 mei 2020 tot en met 10 juni 2020 ligt het ontwerp ter inzage bij de receptie op het stadhuis en in de bjlage. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Mr. van Bossestraat, Dr. Donker Curtiusstraat, Mr. Roëllstraat en Mr. Sprenger van Eykstraat”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college. Het besluit en de inhoud van de consultatienota wordt met u gedeeld via deze website.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jac Vermeer (projectleider)   jvermeer@waalwijk.nl of via 0416 - 68 3696. Hij staat u graag te woord.