Coördinatieregeling ex art. 3.30 Wro Bestemmingsplan Driessen

Het College van Waalwijk maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 12 juni 2014 heeft besloten tot vaststelling van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening voor uitwerkingsplannen en omgevingsvergunningen in bestemmingsplan Driessen ten behoeve van bouwprojecten in Driessen. Met toepassing van deze coördinatieregeling is het mogelijk om op verzoek van aanvrager of ambtshalve de voorbereiding en bekendmaking van ontwerp uitwerkingsplannen en ontwerp omgevingsvergunningen in het plangebied van het bestemmingsplan Driessen te coördineren. De regeling is onder aan deze pagina te raadplegen. Deze regeling treedt in werking daags na de openbare bekendmaking van deze verordening.