Concept Woonvisie Waalwijk ligt ter inzage

Van 24 oktober tot en met 4 december 2019 ligt de concept Woonvisie 2020 gemeente Waalwijk ter inzage. U kunt tijdens deze periode uw mening geven.

In de concept Woonvisie zetten we uiteen welke woonvraagstukken er op ons afkomen en op welke manieren we daar samen met onze partners antwoord op willen geven. We doen dit aan de hand van drie thema’s: betaalbaarheid, wonen & zorg en leefbaarheid & duurzaamheid. Daarnaast besteden we nog apart aandacht aan een aantal specifieke doelgroepen op de woningmarkt.

Op verschillende manieren hebben inwoners en partners al inbreng gehad: in het woningbehoefteonderzoek dat we in 2018 gehouden hebben, tijdens verschillende gesprekken die we met partners gevoerd hebben en op de Ontmoeting die op 5 september over wonen georganiseerd is door onze raad. Alle reacties die op deze momenten naar voren zijn gebracht, zijn verwerkt in de concept woonvisie.

Inzien

De concept Woonvisie ligt vanaf 24 oktober tot en met 4 december 2019 ter inzage. De documenten vindt u onder aan deze pagina.

Wilt u de concept Woonvisie op het stadhuis in komen zien? Dat kan! Tijdens onze openingstijden kunt u bij de receptie de concept Woonvisie inzien. Ons adres is Taxandriaweg 6 te Waalwijk. 

Reageren

U kunt tijdens de genoemde periode uw inspraakreactie op de volgende manieren indienen:

  • Digitaal door een e-mail te sturen naar info@waalwijk.nl
  • Door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Als u per e-mail of per brief reageert, vragen wij u om uw naam, adres en woonplaats te vermelden. Bij het onderwerp van de brief of e-mail vragen wij u om aan te geven “inspraakreactie concept Woonvisie”.

Vervolg

Alle reacties worden verzameld en gebundeld in een Nota van inspraak. Het college vertaalt deze nota in de definitieve Woonvisie die in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad wordt voorgelegd.